ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 4 / Στοματικές εκδηλώσεις της αιμορραγικής τελεαγγειεκτασίας. Αναφορά περιστατικού

Στοματικές εκδηλώσεις της αιμορραγικής τελεαγγειεκτασίας. Αναφορά περιστατικού

Ν. Δημητριάδης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):247-252

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού συστηματικών νόσων με κλινικές εκδηλώσεις από το στοματικό βλεννογόνο υπο­χρεώνει τον οδοντίατρο να βρίσκεται σε θέση να κάνει μια έγκαιρη διάγνωση αυτών και να κατευθύνει τον ασθενή σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας. Το περιστατικό που αναφέ­ρεται σε αυτό το άρθρο παρουσιάζει τις στοματικές εκδη­λώσεις μιας, αρκετά, σπάνιας νόσου, της κληρονομικής αιμορραγικής τελεαγγειεκτασίας ή νόσου των Rendu- Osler-Weber. H ασθενής με μη διαγνωσμένη αρχικά νόσο, παρουσιάστηκε με ασυνήθιστη εντόπιση στην υπερώα, φοβούμενη νεοπλασία. Η διάγνωση πιθανολογήθηκε από την κλινική εξέταση και το ιστορικό, και επιβεβαιώθηκε αργότερα με τη διαπίστωση σπλαγχνικής εντόπισης. Γίνε­ται βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζεται η παθο­φυσιολογία της νόσου, τα κυριότερα συμπτώματα, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κλινική εικόνα των στοματικών αλλοιώσεων και στα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου, σε σχέση με τη συμμετοχή του οδοντιάτρου στην πιθανή διάγνωσή της.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κληρονομική αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία, ΗΗΤ, Νόσος Rendu- Osler- Weber, Επίσταξη, Αλλοιώσεις στοματικού βλεννογόνου