ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 1 / Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών

Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών

Θ. ΖΑΡΡΑ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΜΑΖΙΝΗΣ, Π. ΓΑΡΕΦΗΣ:
ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):29-40

Η συντηρητική  ενδοδοντική θεραπεία, η επανάληψή της, καθώς και η χειρουργική  ενδοδοντία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας  και συμβάλλουν στη διατήρηση  της πλειοψηφίας των δοντιών στη στοματική κοιλότητα  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως στηρίγματα προσθετικών αποκαταστάσεων. Η πρόγνωση των αποκαταστάσεων που στηρίζονται  σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια,  σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, είναι  δυσμενέστερη από την αντίστοιχη  των αποκαταστάσεων με ζωντανό πολφό, καθώς τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα  επιπλοκών. Παράγοντες  που  επηρεάζουν την πρόγνωση αυτών των αποκαταστάσεων είναι η θέση του ενδοδοντικά θεραπευμένου  δοντιού-στηρίγματος  στο οδοντικό  τόξο  και την αποκατάσταση, ο τύπος και η έκταση της προσθετικής αποκατάστασης, καθώς και ο τύπος του ενδορριζικού  άξονα που χρησιμοποιήθηκε για την ανασύσταση της μύλης του. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται  αναφορά στα ποσοστά επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας, της συντηρητικής επανάληψής της και της χειρουργικής ενδοδοντίας και, στη συνέχεια,  με βάση τις  υπάρχουσες κλινικές μελέτες, αξιολογείται η πρόγνωση των προσθετικών αποκαταστάσεων και των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών ως στηριγμάτων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, στηρίγματα προσθετικών αποκαταστάσεων, ποσοστά επιβίωσης, επιπλοκές