ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 4 / Πρωτόκολλο αντιμετώπισης εκγομφωμένων δοντιών. Σύγχρονες απόψεις

Πρωτόκολλο αντιμετώπισης εκγομφωμένων δοντιών. Σύγχρονες απόψεις

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):249-254

Η εκγόμφωση αποτελεί σύνθετο τραύμα που επηρεά­ζει τον πολφό, το περιρρίζιο και το φατνιακό οστό. Τα εκγομφωμένα μόνιμα δόντια, όμως, μπορούν να διατηρη­θούν στο φραγμό με την αναφύτευση. Οι κυριότεροι παρά­γοντες για την επιτυχή αναφύτευση είναι ο τρόπος και η διάρκεια της εξωφατνιακής διατήρησης. Σκοπός της εργα­σίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα κλινικά στάδια της διαδικασίας της αναφύτευσης. Το ευνοϊκό θεραπευτικά αποτέλεσμα σχετίζεται με την ιδανική διατήρηση του δοντιού μετά την εκγόμφωση, την τοπική και συστηματική χρήση τετρακυκλίνης, την «ελαστικού τύπου» ακινητοποίηση του δοντιού και την επιτέλεση της σωστής ενδοδοντικής θεραπείας. Είναι σημαντικό, επίσης, να παρακολουθείται ο ασθενής για ένα χρόνο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εκγόμφωοη, εξωφατνιακή διατήρηση, αναφύτευση, ακινητοποίηση, ενδοδοντική θεραπεία