ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 4 / Προσωρινά εμφρακτικά υλικά στην Ενδοδοντία

Προσωρινά εμφρακτικά υλικά στην Ενδοδοντία

Ζ. ΨΗΜΜΑ
ΣΤΟΜΑ 2009;37(4):317-326

Εισαγωγή: Τα προσωρινά εμφρακτικά υλικά στην ενδοδοντία χρησιμοποιούνται κυρίως για την έμφραξη της κοιλότητας διάνοιξης μεταξύ των συνεδριών. Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από τα διαθέσιμα προσωρινά εμφρακτικά υλικά και τις ιδιότητές τους, καθώς και η ανάλυση των στοιχείων που καθορίζουν τη επιλογή του πλέον κατάλληλου υλικού από την σκοπιά της ενδοδοντίας.
Ανασκόπηση: Τα υλικά με βάση το θειικό ασβέστιο παρουσιάζουν ικανοποιητικές αποφρακτικές ιδιότητες για μικρό χρονικό διάστημα, όμως μειονεκτούν από άποψη μηχανικής αντοχής. Φαίνεται ότι είναι επαρκή για την προ­σωρινή έμφραξη μικρών κοιλοτήτων διάνοιξης για περιορι­σμένα χρονικά διαστήματα (<14 ημέρες). Το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος είναι 3,5-4 mm. Τα ενισχυμένα υλικά με βάση το μείγμα οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενό- λης παρουσιάζουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες και προτείνονται για πιο εκτεταμένες κοιλότητες και μεγαλύ­τερα χρονικά διαστήματα. Μετά την αφαίρεσή τους, η παραμένουσα ευγενόλη μπορεί να παρεμποδίσει τον πολυμερισμό σύνθετων ρητινών. Οι απλές κονίες οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης μειονεκτούν, τόσο σε αποφρακτική ικανότητα όσο και σε μηχανικές ιδιότητες. Οι υαλοίονομερείς κονίες εμφανίζουν ικανοποιητική απο­φρακτική ικανότητα και μηχανική αντοχή και σχηματίζουν δεσμό με τα οδοντικά τοιχώματα. Μπορούν να χρησιμο­ποιηθούν επίσης ως προσωρινά εμφρακτικά υλικά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Συμπεράσματα: Όλα τα προσωρινά εμφρακτικά υλικά παρουσιάζουν κάποιο βαθμό μικροδιείσδυσης. Από κλινική άποψη, η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται στις αποφρακτι­κές και μηχανικές ιδιότητες του υλικού, το χρονικό διά­στημα παραμονής, την έκταση της κοιλότητας, τις συγκλεισιακές συνθήκες και τον τύπο της επακόλουθης μόνιμης αποκατάστασής τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ενδοδοντική θεραπεία, προσωρινή έμφραξη, μικροδιείσδυση