ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 2 / Προσθετική αποκατάσταση της συγγενούς έλλειψης των άνω πλάγιων τομέων: αδροποιημένη γέφυρα ή επιεμφυτευματική στεφάνη;

Προσθετική αποκατάσταση της συγγενούς έλλειψης των άνω πλάγιων τομέων: αδροποιημένη γέφυρα ή επιεμφυτευματική στεφάνη;

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, Κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Π. ΚΙΡΚΟΡΙΑΝ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):149-

Η συγγενής έλλειψη των άνω πλάγιων τομέων απα­σχολεί σχετικά συχνά ασθενείς και κλινικούς, λόγω των λειτουργικών και, κυρίως, των αισθητικών προβλημάτων που δημιουργεί. Στη σύγχρονη επανορθωτική οδοντιατρι­κή υπάρχουν διάφορες δυνατότητες αντικατάστασης των μεμονωμένων ελλειπόντων αυτών δοντιών. Οι παράγο­ντες που επηρεάζουν την επιλογή του τύπου της προσθε­τικής εργασίας και τη σχεδίασή της είναι, κυρίως, ο χρό­νος έναρξης της θεραπείας σε σχέση με την ηλικία του ασθενή και ο περιορισμός κατά το δυνατόν της άσκοπης αποκοπής οδοντικής ουσίας των παρακείμενων δοντιών.
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η παρουσίαση δυο περιπτώσεων προσθετικών αποκαταστάσεων συγγενούς έλλειψης των άνω πλάγιων τομέων, ελάχιστα επεμβατικών στα παρακείμενα δόντια: μια περίπτωση με αδροποιη­μένη γέφυρα συνδεόμενη με ρητινώδη κονία και μια περί­πτωση με επιεμφυτευματικές μονήρεις στεφάνες. Στο άρθρο γίνεται αναφορά στα κλινικά στάδια θεραπείας και συζητούνται τα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά κλινικής επιβίωσης, τις ενδείξεις, τα πλεονεκτή­ματα και τις αντενδείξεις καθενός από αυτούς τους δυο εναλλακτικούς τύπους αποκαταστάσεων.
Συμπερασματικά, οι προσκολλώμενες με ρητινώδη κονία αδροποιημένες γέφυρες σε δόντια στήριξης με επαρκές χειλεοϋπερώιο πάχος και καλή διάταξη, ικανοποι­ούν τις αισθητικές απαιτήσεις του ασθενή. Η επιεμφυτευ­ματική μονήρης στεφάνη αν και δεν αποτελεί αποκατά­σταση ρουτίνας, θεωρείται λύση εκλογής, όταν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησης της.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: συγγενής έλλειψη πλάγιου τομέα, προσθετική αποκατάσταση, αδροποιημένη γέφυρα, επιεμφυτευματική στεφάνη