ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 4 / Προσθετικές αποκαταστάσεις με σύνδεση φυσικών δοντιών και εμφυτευμάτων

Προσθετικές αποκαταστάσεις με σύνδεση φυσικών δοντιών και εμφυτευμάτων

Χ. ΗΛΙΑ, Ο. ΝΑΚΑ, Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ, Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ
ΣTOMA 2014;42(4):211-223

Οι αποκαταστάσεις μικτής στήριξης, με σύνδεση φυσικών δοντιών και εμφυτευμάτων, μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη θεραπευτική επιλογή σε περιπτώσεις  όπου σημαντικοί ανατομικοί περιορισμοί, συστηματικές παθήσεις ή οικονομικοί λόγοι εμποδίζουν την τοποθέτηση επιπλέον αριθμού εμφυτευμάτων για την κατασκευή μιας αμιγούς επιεμφυτευματικής προσθετικής εργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η κριτική αξιολόγηση των κλινικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιβίωση των αποκαταστάσεων με σύνδεση φυσικών δοντιών και εμφυτευμάτων, καθώς και των ποσοστών επιβίωσης και επιπλοκών των αποκαταστάσεων αυτών μικτής στήριξης.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των αποκαταστάσεων με σύνδεση δοντιών-εμφυτευμάτων φαίνεται να σχετίζονται με το είδος της σύνδεσης (άκαμπτη ή ενδοτική) και την εμβιομηχανική συμπεριφορά δοντιών και εμφυτευμάτων. Τα ποσοστά επιβίωσης των αποκαταστάσεων μικτής στήριξης εμφανίζουν διαφοροποίηση, ανάλογα με το χρόνο παρακολούθησης με φθίνουσα πορεία, και κυμαίνονται από 95,1% στην πενταετία μέχρι 77,78% στη δεκαετία. Οι πιο συχνές τεχνικές επιπλοκές είναι η θραύση του αισθητικού υλικού, η αποκόλληση της αποκατάστασης, η αποκοχλίωση του κολοβώματος και της βίδας κοχλίωσης, ενώ λιγότερο συχνές είναι η θραύση του κολοβώματος ή του εμφυτεύματος. Οι πιο συχνές βιολογικές επιπλοκές για τα φυσικά δόντια είναι η εμβύθιση, η εμφάνιση τερηδόνας, τα κατάγματα και η περιοδοντική νόσος, ενώ για τα εμφυτεύματα η απώλεια οστεοενσωμάτωσης, η οστική απώλεια, το κάταγμα και η περιεμφυτευματίτιδα. Παρά τους περιορισμούς που προκύπτουν από το μικρό αριθμό ασθενών που υπάρχει στις περισσότερες ερευνητικές μελέτες, μετα-αναλύσεις διαπιστώνουν ότι η άκαμπτη σύνδεση παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης. Συμπερασματικά, οι αποκαταστάσεις μικτής στήριξης, σε επιλεγμένες κλινικές περιπτώσεις και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική προσθετική λύση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αποκαταστάσεις με σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων, άκαμπτη σύνδεση, ενδοτική σύνδεση, επιβίωση, εμβύθιση