ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 1 / Προβληματισμοί για την αποκατάσταση με κινητές μερικές οδοντοστοιχίες

Προβληματισμοί για την αποκατάσταση με κινητές μερικές οδοντοστοιχίες

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΟΦΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):47-54

Στις περισσότερες χώρες, οι εξελίξεις στην οδοντιατρική με τα αυξημένα μέτρα πρόληψης και τις καλύτερες θεραπευτικές μεθόδους, μαζί με το αυξανόμενο προσδόκιμο επιβίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ολοένα και περισσοτέρων ηλικιωμέ­νων ατόμων με ανάγκη αντικατάστασης ελλειπόντων δοντιών.
Αναμφίβολα υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της στοματικής και οδοντικής κατάστασης και της ευζωίας του ασθενή, και υπάρ­χουν ισχυρές ενδείξεις ότι η προσθετική αποκατάσταση ενισχύει τη δυνατότητα μάσησης. Εν τούτοις, παρά τις βιολογικές συνέ­πειες της μειωμένης μασητικής λειτουργίας και της αποφυγής συγκεκριμένων τροφών δύσκολων στην μάσηση, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η υποβαθμισμένη στοματική κατάσταση συνεπάγεται και μειωμένο διατροφικό, ποιότητας ζωής και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.
Η τοποθέτηση μίας μερικής οδοντοστοιχίας που αντικαθιστά λίγα δόντια, υποτίθεται ότι βελτιώνει τη λειτουργικότητα του στό­ματος, αλλά συχνά είναι αμφισβητούμενη, καθώς η στοματική άνεση αυξάνεται αποτελεσματικότερα με τις ακίνητες αποκατα­στάσεις. Από την άποψη αυτή, η μερική οδοντοστοιχία ομόφωνα δεν αποτελεί την πρώτη θεραπευτική επιλογή.
Η πρόταση για αποκατάσταση με μερική οδοντοστοιχία πρέ­πει να σταθμίζει προσεκτικά τα προσδοκώμενα οφέλη έναντι των πιθανών κινδύνων. Με την αύξηση του αριθμού των προς αντικα­τάσταση δοντιών, οι ενδείξεις ενισχύονται σημαντικά και επιτυγ­χάνεται υψηλός βαθμός ικανοποίησης του ασθενή. Αυτό ισχύει, επίσης, και για το πιθανό βιολογικό κόστος, καθώς κανένα δόντι δε χρειάζεται να παρασκευασθεί δραματικά και δεν απαιτείται κανενός είδους χειρουργική επέμβαση.
Αναφορικά με την αλληλεπίδραση των μερικών οδοντοστοι­χιών και των ιστών υπάρχει γενική παραδοχή ότι ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο τερηδονισμού και περιοδοντίτιδας, ιδιαίτε­ρα στα ηλικιωμένα άτομα χωρίς επαρκή στοματική υγιεινή και επαγγελματική διατήρηση της στοματικής κοιλότητας.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να παρακαμφθεί με την παροχή επαρκούς στοματικής υγιεινής και κατάλληλης σχεδίασης. Εάν οι οδοντοστοιχίες κατασκευασθούν και διατηρηθούν οωστά, μπο­ρούν να καταστούν μακροπρόθεσμη θεραπευτική αποκατάσταση, χωρίς επιζήμιες συνέπειες ούτε στο περιοδόντιο ούτε και στα δόντια στήριξης.
Τελευταίες, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, είναι οι οικονομι­κές παράμετροι που σε όλες τις περιπτώσεις ενισχύουν τις ενδεί­ξεις για αποκατάσταση με μερικές οδοντοστοιχίες, καθώς παρέ­χουν εμφανώς χαμηλού κόστους εναλλακτική πρόταση, έναντι άλλων περισσότερο πολύπλοκων θεραπευτικών επιλογών.
Το πιθανότερο είναι ότι η ανάγκη για μερικές οδοντοστοι­χίες, αντίθετα προς την ισχύουσα πρακτική, θα αυξηθεί διεθνώς.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Μερική νωδότης, Προσθετική αποκατάσταση, Κινητές μερικές οδοντοστοιχίες