ΑΡΧΙΚΗ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΣΤΟΜΑ” / ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Οι επιστημονικές εργασίες πρέπει να υποβάλλονται σε νεοελληνική δημοτική γλώσσα σε μονοτονικό σύστημα. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει γλωσσικά το κείμενο για λόγους ομοιομορφίας του περιοδικού. Οι εργασίες πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες ή τυπωμένες στη μια όψη, με διπλό διάστημα, με αρίθμηση σελίδων, μεγέθους Α4 (210×297 mm) με αριστερά και δεξιά διαστήματα 250 mm. Υποβάλλεται το πρωτότυπο και δύο αντίγραφα, ώστε να μπορούν να αποσταλούν στους κριτές χωρίς καθυστέρηση. Οι εργασίες θα πρέπει να αποστέλλονται και με ηλεκτρονική μορφή (CD) κατάλληλη για Windows. Η ετικέτα του δίσκου θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του αρχείου, τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων και το πρόγραμμα του επεξεργαστή κειμένου (Word for Windows ή Mac). Οι εικόνες (σε μορφή TIFF) και οι πίνακες θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστά αρχεία.

Προτείνεται η παρακάτω οργάνωση των εργασιών:

ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ: Πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, το όνομα και τους τίτλους των συγγραφέων, το όνομα του επιστημονικού κέντρου από το οποίο προέρχεται η εργασία, τη διεύθυνση του κυρίου συγγραφέα και τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail). Επίσης τον χαρακτηρισμό της εργασίας (πειραματική κλινική μελέτη κ.λ.π.), καθώς και την πιθανή πηγή χρηματοδότησης της έρευνας. Για διατήρηση της ανωνυμίας, οι πληροφορίες σχετικά με τους συγγραφείς πρέπει να αναγράφονται μόνο στο πρωτότυπο και όχι στα αντίγραφα που προορίζονται για τους κριτές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η περίληψη πρέπει να είναι σε χωριστή σελίδα και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό της εργασίας, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα και τα βασικά συμπεράσματα.

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από μια δομημένη περίληψη η οποία να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

ΣΚΟΠΟΣ: Η περίληψη θα πρέπει να ξεκινά με μια μικρή δήλωση σχετικά με την αιτία πραγματοποίησης της μελέτης. Θα πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεση μεταξύ των αποτελεσμάτων και του σκοπού.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θα πρέπει να περιγράφεται το είδος της μελέτης («διπλή τυφλή δοκιμασία», «μελλοντική τυχαία δοκιμασία ελέγχου», «αναδρομική ανάλυση»)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πού και πότε πραγματοποιήθηκε η μελέτη.

ΑΤΟΜΑ (ΥΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Πώς έγινε η επιλογή του δείγματος και από ποιόν πληθυσμό.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Περιγραφή κάθε επέμβασης ή θεραπείας που εξετάζεται.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Το σύστημα μετρήσεων ή μεθόδου με την οποία γίνεται η εκτίμηση των ασθενών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Θα πρέπει να παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων του αριθμού, φύλου και ηλικίας των ατόμων που αξιολογήθηκαν μαζί με επεξήγηση της αιτίας μη επιλογής ή αφαίρεσης από το δείγμα. Τα αριθμητικά αποτελέσματα να περιγράφονται με την μέση τιμή και σταθερή απόκλισή τους, όταν πρόκειται για δεδομένα με κανονική κατανομή, και με τη διάμεση τιμή τους όταν είναι κατανεμημένα ασύμμετρα. Θα πρέπει να αναφέρεται ως διάστημα εμπιστοσύνης το 95% καθώς επίσης και το επίπεδο σημαντικότητας των διαφορών. Εάν οι διαφορές των κυρίων μετρήσεων των αποτελεσμάτων μεταξύ δύο (ή περισσοτέρων) ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντικές, θα πρέπει να αναφέρεται το διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά (95%), καθώς και κάθε άλλο κλινικό συμπέρασμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ(ΤΑ): Θα πρέπει να αναφέρονται μόνο τα συμπεράσματα που υποστηρίζονται από τα δεδομένα. Θα πρέπει να τονίζονται οι περιορισμοί της μελέτης, καθώς και οι πιθανές κλινικές επιπλοκές.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οι λέξεις κλειδιά θα πρέπει να γράφονται κάτω από την περίληψη και να είναι 3-5 όροι ή μικρές φράσεις σε αλφαβητική σειρά, ώστε να διευκολυνθεί η ταξινόμηση της εργασίας. Οι λέξεις αυτές θα πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνούς όρους λεξικογράφησης που αναφέρονται στο Index Medicus και Dental Index.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: Η περίληψη στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να είναι εκτεταμένη και σε χωριστή σελίδα και να αποτελείται από 400-500 λέξεις. Αναφέρατε το σκοπό της εργασίας, τη μέθοδο, τα ευρήματα και τα βασικά συμπεράσματα. Η αγγλική περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων μόνο στο πρωτότυπο και όχι στα αντίγραφα που προορίζονται για τους κριτές.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: Οι λέξεις κλειδιά θα πρέπει να γράφονται κάτω από την αγγλική περίληψη και να είναι 3-5 όροι ή μικρές φράσεις σε αλφαβητική σειρά, ώστε να διευκολυνθεί η ταξινόμηση της εργασίας. Οι λέξεις αυτές θα πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνούς όρους λεξικογράφησης που αναφέρονται στο Index Medicus και Dental Index.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Ερευνητικές εργασίες: Η κυρίως εργασία αποτελείται από την Εισαγωγή, τα Υλικά και Μεθόδους, τα Ευρήματα, τη Συζήτηση, τα Συμπεράσματα και τη Βιβλιογραφία. Στη Μέθοδο θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και οι τύποι των συσκευών, οργάνων, υλικών ή λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και σε παρένθεση τα ονόματα και οι διευθύνσεις των κατασκευαστικών εταιρειών. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο προσδιορίζονται κατά σειρά εμφάνισης με αραβικούς αριθμούς σαν εκθέτες και καταχωρούνται στη βιβλιογραφία με τον αντίστοιχο αριθμό με αυτόν που αναφέρεται στο κείμενο. Σε περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα να αναφερθεί το όνομα των συγγραφέων, αν είναι μέχρι δύο θα γράφονται πλήρως. Σε περίπτωση που η εργασία προέρχεται από περισσότερους των δύο συγγραφέων, θα γράφεται το όνομα του πρώτου συγγραφέα και θα ακολουθείται από τη σύντμηση “και συν.” π.χ. Johnston και συν. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν πιθανή συσχέτιση των ευρημάτων τους με την κλινική πράξη, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Βιβλιογραφικές Ανασκοπήσεις: Θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια εισαγωγή επί του θέματος και τον σκοπό της εργασίας. Κατόπιν να αναφέρονται με βιβλιογραφική τεκμηρίωση τόσο οι απόψεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί επί του θέματος όσο και οι πλέον πρόσφατες. Τέλος να γίνεται μια κριτική ανάλυση των απόψεων από τον συγγραφέα η οποία να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Πρακτικά θέματα / Αναφορές περιπτώσεων: Θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σκοπό, μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, την περιγραφή της τεχνικής, τα υλικά και συζήτηση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές πρέπει να υποβάλλονται σε χωριστή σελίδα με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Όλες οι παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο της βιβλιογραφίας και αντιστρόφως. Τα ονόματα των περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με τις συντμήσεις του Cumulated Index Medicus. Εάν οι συγγραφείς είναι λιγότεροι από 6 αναφέρονται όλοι. Όταν οι συγγραφείς είναι 7 ή περισσότεροι, αναφέρονται οι πρώτοι 6 και ακολουθεί “και συν.”. Η μορφή των παραπομπών πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Visch LL, Van Waas MA, Schmitz PI, Levendag PC. A clinical evaluation of implants in irradiated oral cancer patients. J Dent Res (2002) 81:856-9.

ΒΙΒΛΙΟ: Graber LW, ed. Orthodontics. State of the art: essence of the science. St Louis: CV Mosby, 1986:200-21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ: Woodside DG, Linder-Aronson S. Progressive increase in lower face height and the use of posterior occlusal bite-block in its management. In: Graber LW, ed. Orthodontics. State of the art: essence of the science. St Louis: CV Mosby, 1986:200-21.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΤΥΠΑ: Μετά τον κατάλογο της βιβλιογραφίας, γράψτε το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του συγγραφέα, από τον οποίο θα μπορούν οι αναγνώστες να ζητούν ανάτυπα (μόνο στο πρωτότυπο κείμενο και όχι στα αντίγραφα).

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ: Οι φωτογραφίες και τα σχεδιαγράμματα αναφέρονται στο κείμενο ως Εικόνες (π.χ. Εικ. 1).

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ: Κάθε εικόνα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλο. Οι τίτλοι των εικόνων γράφονται σε χωριστή σελίδα.

ΠΙΝΑΚΕΣ: Σε χωριστή σελίδα πρέπει να γράφεται και κάθε πίνακας μαζί με τον τίτλο του. Σε περίπτωση που κάποια εικόνα ή πίνακας έχει δημοσιευτεί παλαιότερα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει τη σχετική βιβλιογραφική παραπομπή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: Πρέπει να υποβάλλονται τρεις σειρές φωτογραφιών και σχεδιαγραμμάτων. Οι φωτογραφίες και τα σχεδιαγράμματα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Δημοσίευση εγχρώμων φωτογραφιών απαιτεί τη συγκατάθεση του Διευθυντή Σύνταξης και μπορεί να βαρύνει οικονομικά τον συγγραφέα. Μην αποστέλλετε ακτινογραφίες ή πρωτότυπα σχεδιαγράμματα, αλλά ασπρόμαυρες φωτογραφίες τους. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράψτε τον αριθμό της εικόνας και σημειώστε το άνω τμήμα με ένα βέλος. Φωτογραφίες θα επιστρέφονται στους συγγραφείς μόνο μετά από αίτησή τους. Σε περίπτωση που πρόκειται να δημοσιευθούν φωτογραφίες όπου αναγνωρίζονται πρόσωπα, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη εξουσιοδότηση των ατόμων που απεικονίζονται σε αυτές.

ΔΟΚΙΜΙΑ: Μετά την τελική αποδοχή της εργασίας οι συγγραφείς λαμβάνουν τα δοκίμια για τελικό έλεγχο

ΑΝΑΤΥΠΑ: Μαζί με τα δοκίμια οι συγγραφείς λαμβάνουν και ένα δελτίο παραγγελίας ανατύπων, το ποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να το αποστείλουν με τα διορθωμένα δοκίμια.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: Μετά την τελική αποδοχή, οι συγγραφείς επιβαρύνονται με το ποσό των 60 ευρώ ανά άρθρο, για κάλυψη των εξόδων διόρθωσης και στοιχειοθέτησης του άρθρου, ανεξάρτητα από των αριθμό των σελίδων.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

Έρευνες που αφορούν ανθρώπους πρέπει να αναφέρουν αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σύμφωνη με τους δεοντολογικούς και ηθικούς κανόνες καθορισμένους από την αρμόδια πανεπιστημιακή ή κρατική επιτροπή, καθώς και με τη διακήρυξη του Ελσίνκι, όπως αυτή διαμορφώθηκε το 1983.

Έρευνες που αφορούν πειραματόζωα πρέπει να αναφέρουν αν οι συνθήκες διαβίωσης των πειραματόζωων ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες της αρμόδιας πανεπιστημιακής ή κρατικής επιτροπής.

Εργασίες προς δημοσίευση υποβάλλονται στην:
κα Γκουλιώτη Μαρία
Γραμματέας ΣΕΒΕ
Tηλ: 2310-999498
e-mail: mgouliot@dent.auth.gr