ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / Τεύχος 2 / Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή με ασενοκουμαρόλη στο οδοντιατρείο του Κέντρου Υγείας Ηράκλειας

Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή με ασενοκουμαρόλη στο οδοντιατρείο του Κέντρου Υγείας Ηράκλειας

Μ. ΧΟΥΚΛΗ, Α. ΚΥΡΓΙΔΗΣ, Α. ΚΑΤΗΣ
ΣTOMA 2016;44(2):61-66

Τα αντιπηκτικά φάρμακα έχουν συσχετιστεί με μία αύξηση του κινδύνου της μετεγχειρητικής αιμορραγίας. Η αγωγή που περισσότερο έχει συσχετιστεί με τον παραπάνω κίνδυνο είναι τα κουμαρινικά φάρμακα. Η αντιμετώπιση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή εγείρει για τον οδοντίατρο, πολύ συχνά, προβληματισμούς που αφο­ρούν στην τροποποίηση της αγωγής τους. Οι ασθενείς αυτοί αντιμε­τωπίζονται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, που στηρίζεται στη διακοπή των από του στόματος κουμαρινικών αντιπηκτικών, την αντικατάστασή τους με υποδόρια ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (HXMB) πριν από την οδοντική εξαγωγή και τον προεγχειρητικό έλεγχο του δείκτη πήξεως International Normalized Ratio (INR).

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κουμαρινικά αντιπηκτικά, οδοντική εξαγωγή, πρωτόκολλο διακοπής αντιπηκτικών, μετεξα­κτική αιμορραγία