ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 1 / Παράγοντες που καθορίζουν ή περιορίζουν τη χρήση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων σε ασθενείς με αυξημένο οστικό υπόστρωμα

Παράγοντες που καθορίζουν ή περιορίζουν τη χρήση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων σε ασθενείς με αυξημένο οστικό υπόστρωμα

Α. Παπαδοπούλου, Σ. Σιδηροπούλου – Χατζηγιάννη, Α. Τσίρλης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:23-30

Η χρήση των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων για την αποκατάσταση νωδών περιοχών σε ενήλικες ασθενείς έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής. Αντίθετα τα εμφυτεύματα σε παιδιά και εφήβους, των οποίων η αύξηση δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορεί είτε να χάσουν την στήριξή τους είτε να βρεθούν εμβυθισμένα εντός του οστού λόγω απορρόφησης ή εναπόθεσης αυτού αντίστοιχα. Επίσης, τα εμφυτεύματα δεν ακολουθούν την ανατολή των παρακείμενων υπαρχόντων δοντιών, συμπεριφέρονται δηλαδή όπως τα αγκυλωμένα δόντια. Για την καλύτερη αισθητική της τελικής προσθετικής αποκατάστασης και την ανεμπόδιστη συνέχιση των διεργασιών αύξησης είναι απαραίτητο η τοποθέτηση εμφυτευμάτων να γίνεται μετά την ολοκλήρωση αυτής. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις συνδρόμων και μερικής ή ολικής ανοδοντίας όπου τοποθετείται μικρός αριθμός εμφυτευμάτων και μόνο στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου της οποίας η αύξηση ολοκληρώνεται σε σχετικά μικρή ηλικία.