ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 4 / Ο Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος (Silver Diammine Fluoride -SDF) στην κλινική οδοντιατρική πράξη

Ο Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος (Silver Diammine Fluoride -SDF) στην κλινική οδοντιατρική πράξη

ΣΤΟΜΑ 2019; 4: 123-134

Χ. ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ, Σ. ΔΑΥΪΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, Ε. ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ, Κ. ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον Φθοριούχο Διαμμινοάργυρο (Silver Diammine Fluoride- SDF), τις ενδείξεις και αντενδείξεις χρήσης του, το μηχανισμό δράσης, την τοξικότητα καθώς και την κλινική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του. Το SDF είναι ένα άχρωμο διάλυμα αμμωνίας που περιέχει άργυρο και ιόντα φθορίου. Η χρήση του αποσκοπεί τόσο στην πρόληψη και αναχαίτηση της τερηδόνας όσο και στην απευαισθητοποίηση της οδοντίνης. Η αλλεργία στον άργυρο ή/και στα βαρέα μέταλλα, η εγκυμοσύνη ή η ένδειξη πολφικής φλεγμονής, αποτελούν αντενδείξεις για την εφαρμογή του. Η έρευνα για το
μηχανισμό δράσης του SDF έχει προσανατολιστεί σε τρεις κύριες κατευθύνσεις που αφορούν την απόφραξη των οδοντινοσωληναρίων,
τη μικροβιοστατική του δράση και την επαγωγή επανασβεστίωσης της αδαμαντίνης και οδοντίνης. Καμία αναφορά οξείας τοξικότητας μετά από χρήση SDF δεν υπάρχει, ωστόσο, η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και αυστηρά πρωτόκολλα. Η αποτελεσματικότητα του SDF έχει καταγραφεί σε συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Στα μειονεκτήματα του SDF συγκαταλέγονται η μαύρη χρώση των τερηδονισμένων βλαβών, αλλά και του δέρματος και των ρούχων μετά από επαφή, καθώς και ο πιθανός ερεθισμός των ούλων και του βλεννογόνου του στόματος. Προκειμένου να προληφθεί η μαύρη χρωστική των επιφανειών που εφαρμόζεται, ο Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος συνδυάζεται με το ιωδιούχο κάλιο (SDFKI).
Λέξεις κλειδιά: Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος, Ιωδιούχο Κάλιο, τερηδονικές αλλοιώσεις, υπερευαισθησία