ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 3 / Ο ρόλος των παράπλευρων ριζικών σωλήνων στην ενδοδοντική θεραπεία

Ο ρόλος των παράπλευρων ριζικών σωλήνων στην ενδοδοντική θεραπεία

Θ. ΖΑΡΡΑ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):259-264

Οι παράπλευροι ριζικοί σωλήνες ανευρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό των φυσικών δοντιών και η συχνότητα εμφάνισής τους στους διαφόρους τύπους δοντιών ποικίλ­λει. Ετσι, τίθεται το ερώτημα αν κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας η έμφραξή τους μπορεί να επη­ρεάσει το αποτέλεσμά της. Αν και δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση στη βιβλιογραφία, ωστόσο έχει αναφερθεί μεγάλος αριθμός κλινικών περιστατικών (case reports) που δείχνει ότι η αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας σχετί­ζεται συχνά με τους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες και η επανάληψη της θεραπείας και η έμφραξη αυτών οδηγεί σε επιτυχία. Ετσι, είναι απαραίτητη η χρήση τεχνικών έμφραξης που θα αυξάνουν το ποσοστό των εμφραγμέ- νων παράπλευρων ριζικών σωλήνων. Στόχος της παρού­σας εργασίας είναι να περιγράψει την εντόπιση των παρά­πλευρων ριζικών σωλήνων ανά θέση και δόντι, να διευκρι­νίσει αν είναι απαραίτητη η έμφραξή τους και να εντοπίσει τις τεχνικές που είναι αποτελεσματικότερες γι’ αυτή την έμφραξη.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Παράπλευροι ριζικοί σωλήνες, τεχνικές έμφραξης, φυράματα