ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 3 / Ο ρόλος των βασικών στοιχείων των ακρορριζικών κύστεων: ανάπτυξη, διατήρηση και απόπτωση

Ο ρόλος των βασικών στοιχείων των ακρορριζικών κύστεων: ανάπτυξη, διατήρηση και απόπτωση

Π. ΚΑΦΑΣ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ, Δ. ΤΖΙΑΦΑΣ, Σ. ΚΑΛΦΑΣ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
Α. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινοδιαγνωστικής, Α.Π.Θ.
Β. Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Α.Π.Θ.
Γ. Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):239-245

Οι ακρορριζικές κύστεις είναι οι πιο συχνές οδοντογενείς κύστεις φλεγμονώδους φύσεως. Η διατήρηση των κύστεων, καθώς και η ανάπτυξή τους εξαρτάται από πολ­λούς βιολογικούς παράγοντες. Η ιστοπαθολογική αξιολό­γηση των συγκεκριμένων γναθιαίων αλλοιώσεων προσδί­δει πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά στη βιολογική ερμηνεία της διατήρησης, καθώς και της ανάπτυξης αυτών. Ο κυτταρικός θάνατος του επιθηλιακού ιστού μπο­ρεί να αξιολογηθεί με τη χρήση ειδικών χρωστικών αντι­δραστηρίων. Με τη μέθοδο αυτή αναλύεται κάθε παθολο­γική τροποποίηση της βιοχημικής δραστηριότητας των επι­θηλιακών κυττάρων και ειδικότερα της βασικής στιβάδας του επιθηλίου σε πυρηνικό επίπεδο. Η βασική μεμβράνη ως σύνδεσμος του επιθηλίου και του χορίου λειτουργεί ως τροφοδότης κυτταρικών εντολών μεταξύ του επιθηλιακού ιστού και του χαλαρού συνδετικού ιστού. Κάθε μικροσκο- πική ανωμαλία της βασικής μεμβράνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανισόρροπη σχέση μεταξύ αυτών των δύο ιστών με αποτέλεσμα την αναστολή ή καταστολή της ανά­πτυξης των κύστεων. Ο ρόλος της μικροσκοπικής είναι σημαντικός στην πρόγνωση αυτών των αλλοιώσεων. Η σημασία της όμως παραμένει αδιευκρίνιστη λόγω της δυσεπίτευκτης εφαρμογής της συγκεκριμένης τεχνικής in vivo. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του επιθηλίου, του κυστικού υγρού και των κρυστάλλων χοληστερόλης προσεγγίζεται με σκοπό την περαιτέρω κατανόηση της διατήρησης και ανάπτυξης των συγκεκριμένων παθολογικών οντοτήτων. Η ανάγκη δημιουργίας πρωτοκόλλων βασισμένων στην τεκμηριωμένη οδοντιατρική εφαρμογή κρίνεται σημαντική.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ακρορριζικές κύστεις, ιστοπαθολογική αξιολόγηση, κυστικό επιθήλιο, κυστικό υγρό, κρύσταλλοι χοληστερόλης