ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Ο μικρός ασθενής στο ιατρείο: Τεχνικές διαμόρφωσης επιθυμητής συμπεριφοράς

Ο μικρός ασθενής στο ιατρείο: Τεχνικές διαμόρφωσης επιθυμητής συμπεριφοράς

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΥ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ
Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):73-78

Η οδοντιατρική πράξη μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα δύσκολη, όταν αφορά μη συνεργάσιμους μικρούς ασθε­νείς ενέχοντας ακόμα και τον κίνδυνο τραυματισμού αυτών. Ετσι, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για να διευκολύνουν τον οδοντίατρο να διαμορφώσει την επιθυ­μητή συμπεριφορά του παιδιού. Οι τεχνικές αυτές περι­λαμβάνουν τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τη χρήση σωστού τόνου, έντασης και ρυθμού φωνής, την τεχνική λέω-δείχνω-κάνω, την επιβράβευση της θετικής συμπεριφοράς, την αρνητική ενίσχυση, τον αντιπερισπα­σμό της προσοχής ,την τεχνική της χαλάρωσης, την τεχνι­κή παροχής προτύπου, την τεχνική της συστηματικής απευαισθητοποίησης και τη μέθοδο του σωματικού περιο­ρισμού. Κάποιες από αυτές συντελούν στη βελτίωση της επικοινωνίας με τον ασθενή, ενώ άλλες στοχεύουν στο να καταστείλουν προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού ή να μειώσουν την ανησυχία του. Επισημαίνεται ότι συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό περισσότερες από μία τεχνικές.
Τέλος, είναι σημαντικό ο οδοντίατρος να γνωρίζει τις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγει, ώστε να μην ενισχύει την αρνητική συμπεριφορά και φόβο του μικρού ασθενή απέναντι στην οδοντιατρική πράξη. Είναι, άλλωστε, απο­δεδειγμένο ότι δυσάρεστες εμπειρίες στο οδοντιατρείο ιδιαίτερα κατά την περίοδο της παιδικής και εφηβικής ηλι­κίας οδηγούν σε μελλοντικό φόβο και αποφυγή του οδο­ντιάτρου.
Με τη γνώση όλων των παραπάνω είναι εφικτή η δημιουργία μιας σωστής σχέσης με το μικρό ασθενή βασι­σμένη στην εμπιστοσύνη και την κατανόηση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: τεχνικές διαμόρφωσης συμπεριφοράς, τεχνική λέω-δείχνω-κάνω, επιβράβευση, παιδική συμπεριφορά, οδοντιατρική πράξη