ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Ο μικρός ασθενής στο ιατρείο: Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του

Ο μικρός ασθενής στο ιατρείο: Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του

ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΥ, Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ
Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):79-84

Η θεραπεία μικρών ασθενών αποτελεί μια πρόκληση, καθώς εκτός από την αντιμετώπιση των όποιων κλινικών προβλημάτων είναι καθοριστική και για τη μελλοντική σχέση του ασθενούς με τη στοματική υγιεινή. Η επιτυχη­μένη προσέγγιση ενός παιδιού από τον οδοντίατρο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αναγνώριση του τύπου της συμπεριφοράς του. Σύμφωνα με τον Wright οι μικροί ασθενείς εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: παιδιά συνεργάσιμα, παιδιά μη συνεργάσιμα και παιδιά δυνητικά συνεργάσιμα. Επιπλέον, αναγκαία είναι και η αναγνώριση των ικανοτήτων και των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του παιδιού στα διάφορα ηλικιακά στάδια. Πιο συγκεκριμέ­να η ηλικιακή ανάπτυξη χωρίζεται σε επτά περιόδους: Γέν­νηση έως 2 ετών, 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών, 5 ετών, 6 ετών, 7 έως 12 ετών. Παράλληλα, οι παράγοντες που επηρεά­ζουν τον ψυχισμό του παιδιού κατατάσσονται σε δύο γενι­κές κατηγορίες: στους παράγοντες που σχετίζονται με αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον, οικογενειακό, φιλικό, οδοντιατρικό και στους παράγοντες που αφορούν συγκε­κριμένα χαρακτηριστικά του ατόμου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι, η ηλικία, το φύλο, ο χαρακτήρας και η κοινωνι­κοοικονομική κατάσταση

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Χρονολογική και ψυχολογική ηλικία, οδοντιατρική θεραπεία παιδιών, τύποι παιδικής συμπεριφοράς