ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / Τεύχος 3 / Ορθοδοντική θεραπεία και διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ)

Ορθοδοντική θεραπεία και διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ)

Π. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Α. ΤΑΓΚΛΗ, Α. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ, Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2016;44(3):75-82

Τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένος ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν ορθοδοντική θεραπεία και ταυτόχρονα παρουσιάζουν κάποια κλινικά σημεία ή συμπτώματα από την περιοχή της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (ΚΓΔ). Οι διαταραχές της ΚΓΔ εμφανί­ζουν πολυπαραγοντική αιτιολογία και εκδηλώνονται με την εμφάνιση κυρίως πόνου, αλλά και ήχων από τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις. Συνήθως κατά την κλι­νική εξέταση παρουσιάζεται άλλοτε άλλου βαθμού απόκλιση της φυσιολογικής λειτουργίας της κάτω γνά­θου. Ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα υπήρξε εκτετα­μένη έρευνα για την πιθανή επίδραση της ορθοδοντι­κής θεραπείας στις διαταραχές της ΚΓΔ. Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν τη συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης ορθοδοντικών ανωμα­λιών και της εμφάνισης σημείων και συμπτωμάτων από την ΚΓΔ, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ορθο­δοντικής θεραπείας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κροταφογναθική διάρθρωση, Ορθο­δοντική θεραπεία, Διαταραχές Κροταφογναθικής διάρ­θρωσης