ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 3 / Ολοκεραμικές όψεις

Ολοκεραμικές όψεις

Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):203-213

Ο στόχος κάθε προσθετικής αποκατάστασης είναι η ορθή λειτουργικότητα και η αισθητική των οδοντικών φραγμών. Η τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων αποτελεί μία δημοφιλή προσθετική προσέγγιση για τη βελτίωση της αισθητικής των προσθίων δοντιών, καθώς και του χαμόγε­λου. Με τη χρησιμοποίηση των ολοκεραμικών όψεων συν­δυάζονται το πλεονέκτημα της ελάχιστης θυσίας των οδο­ντικών ιστών με τα πλεονεκτήματα του κεραμικού υλικού.
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν, αρχικά, η ανασκόπη­ση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ενδείξεων και αντενδείξεων της χρήσης αυτών των όψεων. Στη συνέ­χεια, παρουσιάζονται μέσα από μία βιβλιογραφική ανασκό­πηση των τελευταίων χρόνων, οι βασικές τεχνικές παρα­σκευής των δοντιών που θα δεχτούν ολοκεραμικές όψεις, η εργαστηριακή κατασκευή των όψεων, η δοκιμή και η προετοιμασία των όψεων πριν τη συγκόλληση, καθώς επί­σης και η συγκόλληση αυτών.
Όπως φανερώνουν και αναφερόμενες έρευνες στο άρθρο, τα ποσοστά επιτυχίας των όψεων είναι πολύ ικανο­ποιητικά. Ετσι, οι ολοκεραμικές όψεις αποτελούν μία ασφαλή επιλογή, ακόμα και σε απαιτητικές περιπτώσεις.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αισθητική αποκατάσταση, εργαστηριακή κατασκευή, ολοκεραμικές όψεις, παρασκευή δοντιών, προσωρινές αποκαταστάσεις, όψεις πορσελάνης