ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 1 / Οδοντοθεραπεία μη συνεργάσιμων ατόμων με ειδικές ανάγκες με χρήση μεθόδων τροποποίησης της συμπεριφοράς

Οδοντοθεραπεία μη συνεργάσιμων ατόμων με ειδικές ανάγκες με χρήση μεθόδων τροποποίησης της συμπεριφοράς

Σ. Στεφανίδης, Μ. Βλάχου
ΣΤΟΜΑ 2003;31:15-22

Η τροποποίηση της συμπεριφοράς αναφέρεται στη συμπεριφορά του ασθενούς κατά τη διάρκεια της οδοντοθεραπείας και αποσκοπεί στο να καταστήσει τον ασθενή συνεργάσιμο κατά την εκτέλεση οδοντιατρικών πράξεων. Ο έλεγχος της συμπεριφοράς κρίνεται αναγκαίος σε άτομα με νοητική υστέρηση, λόγω της περιορισμένης αντίληψης που αυτά παρουσιάζουν ως προς την σημασία της οδοντοθεραπείας. Η διαδικασία τροποποίησης αρχίζει με τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς που αφορά τη συνεργασία θεράποντα – ασθενή. Η αναγνώριση, η περιγραφή και η ερμηνεία της προβληματικής συμπεριφοράς αποτελούν τη βάση του προγράμματος τροποποίησης. Σύμφωνα με τις αρχές της συμπεριφορικής θεωρίας, η εκμάθηση ή η άρση μιας συμπεριφοράς πραγματοποιείται με την αποτελεσματική χρήση κατάλληλης ενίσχυσης (θετικής ή αρνητικής). Παράλληλα, η επιτυχής χρήση τεχνικών τροποποίησης, όπως η παρότρυνση, η μίμηση, η αποευαισθητοποίηση, συμβάλλει στη μάθηση ενός καινούριου σχήματος συμπεριφοράς. Οι αρχές διαχείρισης της συμπεριφοράς είναι ισχυρές και όταν εφαρμοστούν επιτυχώς παράγουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.