ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 1 / Οδοντογενές μύξωμα άνω γνάθου. Αναφορά περίπτωσης

Οδοντογενές μύξωμα άνω γνάθου. Αναφορά περίπτωσης

Γ. Καρακινάρης, Β. Τζάρου, Σ. Δαλαμπίρας, Ν. Λαζαρίδης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):33-38

Το οδοντογενές μύξωμα των γνάθων είναι ένας σπά­νιος καλοήθης οδοντογενής όγκος των γνάθων που εμφα­νίζεται, κυρίως, σε ηλικίες μεταξύ 15 και 30 ετών. Αν και καλοήθης είναι τοπικά διηθητικός και παρουσιάζει υψηλά ποσοστά υποτροπής που φθάνουν έως και το 33% , γεγο­νός που επιβάλει ιδιαίτερη χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά και πολυετή μετεγχειρητική παρακολούθηση.
Άρρενας 26 ετών παρουσίαζε ευμεγέθη ανώδυνη διό­γκωση της φατνιακής απόφυσης της άνω γνάθου δεξιά που είχε προκαλέσει σημαντική παρεκτόπιση του δευτέ­ρου προγομφίου. Από τον ακτινογραφικό έλεγχο διαπι­στώθηκε έλλειψη του πρώτου γομφίου και παρουσία σχε­τικά περιγεγραμμένου μορφώματος που απωθούσε τις ρίζες των παρακειμένων δοντιών. Η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης, μετά από βιοψία που έθεσε τη διάγνωση, έγινε σε περιθώριο υγιών ιστών, χωρίς ευρεία εκτομή της γνάθου, και η αποκατάσταση του ελλείμματος έγινε με παρειακό προωθητικό κρημνό. Έξι μήνες μετά από την επέμβαση παρατηρείται πλήρης επούλωση, χωρίς εικόνα υποτροπής, τόσο κλινικά όσο και ακτινογραφικά.
Το οδοντογενές μύξωμα είναι μία καλοήθης βλάβη των γνάθων που, όμως, πρέπει να αντιμετωπίζεται χει­ρουργικά λόγω της προίούσας ανάπτυξης του, της παρεκτόπισης ή απορρόφησης ριζών και της διηθητικής συμπε­ριφοράς του. Ο μικρός σχετικά μέσος όρος ηλικίας των ασθενών και η υψηλή συχνότητα υποτροπής, επιβάλλουν τη ριζικότητα της επέμβασης και την πολυετή παρακολού­θηση των ασθενών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντογενές μύξωμα, άνω γνάθος, καλοήθης όγκος