ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 2 / Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Καθηγητής, Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):109-110

Το Σεπτέμβριο του 2009, συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την έκδοση του νομοθετικού διατάγματος (3974 στο ΦΕΚ: τευχ. Α: 188/ 7.9.1959) «Περί τροποιήσεως και συμπληρώσεως των περί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ισχυουσών διατάξεων», στο οποίο προβλεπόταν η ίδρυση του Οδοντιατρικού Τμήματος στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης.
Στο συγκεκριμένο Βασιλικό Διάταγμα αναφέ­ρεται ότι «το ανώτερον διδακτικόν προσωπικόν του Τμήματος αποτελείται εκ των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής, οίτινες διδάσκουν εις αυτό, και εκ των διδασκόντων τα ειδικά μαθήματα καθηγη­τών του Τμήματος». Την ίδια χρονιά, το Δεκέμβριο δηλαδή του 1959, εγγράφονται οι 52 πρώτοι φοι­τητές, μετά από εισαγωγικές πανελλήνιες εξετά­σεις, στην Οδοντιατρική του ΑΠΘ. Στη συνέχεια, το 1961, διορίζονται οι τρεις πρώτοι καθηγητές της Οδοντιατρικής, και συγκεκριμένα ο Κ. Βρό- τσος στην Προσθετική, ο Π. Γιαννούλης στη Χει­ρουργική του Στόματος και ο Ι. Χατζιώτης στη Στοματολογία. Την ίδια χρονιά σε δυο δωμάτια, στο υπόγειο του Χημείου, με τρία τραπέζια, τρία ντοσιέ και τρεις καθηγητές με τους τρεις συνερ­γάτες τους και τους τριτοετείς, τότε, φοιτητές της Οδοντιατρικής, ξεκίνησε η λειτουργία του Οδοντιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (Αθ. Καλογιαννίδης). Επειδή οι ανάγκες του νέου Τμήματος ήταν αρκετά μεγάλες, παραχωρήθηκαν κάποιες ώρες χρησιμοποίησης του αμφιθε­άτρου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και δημιουργήθηκαν δύο εξωτερικά ιατρεία της Στοματολογίας, ένα στο Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» και ένα στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, καθώς και ένα εξωτερι­κό Ιατρείο της Χειρουργικής του στόματος στο ΑΧΕΠΑ.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: