ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 4 / Οδοντιατρική προετοιμασία ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε γενική αναισθησία. Αναφορά δύο περιπτώσεων περιαναισθητικού οδοντικού τραύματος

Οδοντιατρική προετοιμασία ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε γενική αναισθησία. Αναφορά δύο περιπτώσεων περιαναισθητικού οδοντικού τραύματος

Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ, Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):267-272

Η πρόκληση τραύματος στον οδοντικό φραγμό συνιστά συχνή επιπλοκή της γενικής αναισθησίας. Το γεγο­νός αυτό καθιστά αναγκαία την προεγχειρητική εξέταση του ασθενούς και αναγνώριση όλων εκείνων των προδιαθεσικών παραγόντων που συνδέονται με την πρόκληση περιαναισθητικού οδοντικού τραύματος-ΠΟΤ. Ο αναισθη­σιολόγος επιβάλλεται να ενημερώνει τον ασθενή και να τον παραπέμπει στο γενικό οδοντίατρο, ο οποίος οφείλει να προετοιμάσει κατάλληλα τον ασθενή, με σκοπό την αποφυγή τραυματισμών. Η σωστή διαχείριση των ασθε­νών μειώνει το ποσοστό ΠΟΤ που συχνά αποτελεί και αιτία ποινικής δίωξης του ιατρού. Αναφέρονται δύο περι­στατικά πρόκλησης ΠΟΤ από την πανεπιστημιακή κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Γενική αναισθησία, περιαναισθητικό οδοντικό τραύμα, στοματοτραχειακή διασωλήνωση, αναισθησιολόγος