ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 2 / Οδοντιατρική περίθαλψη των ΑMEΑ που διαβιούν στα ιδρύματα του Νομού Θεσσαλονίκης

Οδοντιατρική περίθαλψη των ΑMEΑ που διαβιούν στα ιδρύματα του Νομού Θεσσαλονίκης

X. ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ, Α. ΦΩΤΙΟΥ, Ν. ΚΟΤΣΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):157-163

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) εκτιμάται σε 9.3%, ενώ ένα εκτιμώμενο 4,7% αυτών ζει σε ιδρύ­ματα. Ακριβής καταγραφή του αριθμού αυτών στο νομό Θεσσαλο­νίκης θα ήταν χρήσιμη για το σχεδιασμό της οδοντιατρικής τους αντιμετώπισης.
Σκοπός: ήταν η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των ατό­μων που διαμένουν και/ή επισκέπτονται καθημερινά τα ιδρύματα του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάγκη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την προληπτική παρέμβαση και θεραπευτική αντιμετώπιση των οδοντιατρικών αναγκών τους.
Υλικό-Μέθοδος: αναζητήθηκε ο κατάλογος των Ιδρυμάτων του νομού Θεσσαλονίκης, όπου διαμένουν ΑμεΑ. Πραγματοποιή­θηκαν επισκέψεις στα ιδρύματα και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους οδο­ντιάτρους όπου υπήρχαν. Συλλέχθηκαν στοιχεία για: τον αριθμό των ατόμων, το φύλο, την ηλικία, την ιατρική διάγνωση των τρο­φίμων, την αναλογία φροντιστών και νοσηλευτών των ιδρυμάτων ανά τρόφιμο, τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται κάθε ίδρυμα που λειτουργεί και ως ειδικό σχολείο ή κέντρο επαγγελ­ματικής κατάρτισης, τη διαδικασία αντιμετώπισης των οδοντιατρι­κών αναγκών των τροφίμων και το είδος των καταγραμμένων οδοντιατρικών εργασιών όπου υπήρχαν οδοντιατρικά αρχεία.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: α) Το σύνολο των ΑμεΑ που διαμένουν στα ιδρύματα του νομού Θεσσαλονίκης βρέθηκε ότι είναι 284 από τα οποία τα 159 (56%) είναι άντρες και 125 (44%) γυναίκες. Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που φοιτούν στα σχο­λεία ή στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που στεγάζονται μέσα στα παραπάνω ιδρύματα είναι 298, β) μόνο τα 3 από τα 7 ιδρύματα του νομού Θεσσαλονίκης διαθέτουν εξοπλισμένα οδο­ντιατρεία και μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτόπου βασικές οδο­ντιατρικές ανάγκες των τροφίμων τους. Για τα υπόλοιπα 4 οι ανά­γκες αντιμετωπίζονται από τα οδοντιατρικά τμήματα νοσοκομεί­ων ή από ιδιωτικά οδοντιατρεία, γ) οι εργασίες που γίνονται είναι, κυρίως, επείγουσες εξαγωγές, ενώ σε ένα ίδρυμα γίνονται και τακτικές αποτρυγώσεις. Η ελλιπής αντιμετώπιση των οδοντιατρι­κών αναγκών τους οφείλεται αφενός στις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες προληπτικής και θεραπευτικής παρέμβασης, λόγω της ιατρικής τους κατάστασης, και αφετέρου στην έλλειψη συντονι­σμένου κεντρικού συστήματος αντιμετώπισης οδοντιατρικών ανα­γκών των τροφίμων όλων των ιδρυμάτων του Νομού.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, ιδρύματα ΑμεΑ, οδοντιατρική περίθαλψη