ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 2 / Νεώτερες απόψεις για την αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας

Νεώτερες απόψεις για την αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας

Α.Κ. Πουλόπουλος, Ι. Καγιάβης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):125-133

Η βλεννογονίτιδα του στόματος αποτελεί τοξικό απο­τέλεσμα της συστηματικής χημειοθεραπείας και της ακτι­νοθεραπείας κεφαλής και τραχήλου, ασθενών που πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα. Στην παρούσα ανα­σκόπηση αναφέρονται οι κυριώτερες μέθοδοι που χρησι­μοποιούνται, σήμερ, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας, και περιληπτικά, οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης τους. Παρά το ευρύ φάσμα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας. καμμιά θεραπευτική αγωγή δε θεωρείται απόλυτα αποδε­κτή. Το γεγονός αυτό καταγράφει την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικότερων παραγόντων για την θεραπεία της βλεννογονίτιδας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βλεννογονίτιδα, Στοματίτιδα, Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία.