ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 1 / Νεότερα συστήματα αισθητικών πολυμερών και ολοκεραμικών αξόνων

Νεότερα συστήματα αισθητικών πολυμερών και ολοκεραμικών αξόνων

Β.Α. ΑΛΕΞΟΥΔΗ , Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΓΑΡΕΦΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):25-36

Η ανασύσταση μύλης ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με ενδορριζικό άξονα αποτελεί καθημερινή κλινική πρακτική. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς μεταλλικοί προκατασκευασμένοι άξονες και χυτοί μεταλλικοί με ψευδοκολόβωμα μύλης. Ωστόσο, οι αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις οδήγησαν στη χρήση και άλλων υλικών για κατασκευή αξόνων. Τέτοιοι είναι πολυμερείς άξονες με ανθρακονήματα (C-posts), υαλονήματα, ίνες χαλαζία, διασταυρούμενες ίνες πολυαιθυλενίου, καθώς και πολυμερείς άξονες από ίνες πυριτίου/ζιρκονίου εμβυθισμένες σε εποξική ή σε πολυεστερική και μεθακρυλική ρητινώδη μήτρα. Υπάρχουν, επίσης, και προκατασκευασμένοι ολοκεραμικοί άξονες αλουμίνας ή διοξειδίου του ζιρκονίου, σε συνδυασμό με πολυμερή ή χυτεύσιμα υαλοκεραμικά υλικά για την ανασύσταση μύλης.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διεξοδική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις ιδιότητες και την κλινική συμπεριφορά των νεότερων αυτών συστημάτων και η παράθεση των πλεονεκτημάτων και των μειο­νεκτημάτων τους.
Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι πολυμερείς άξονες παρουσιάζουν ικανοποιητική εμβιομηχανική συμπεριφορά, που οφείλεται στο χαμηλό μέτρο ελαστικότη­τας τους (9-50 GPa) που πλησιάζει εκείνο της οδοντίνης (14-18 GPa), ώστε να ακολουθούν την κάμψη της ρίζας. Αυτός θεωρείται και ο λόγος για τη μείωση του ποσοστού των επιμηκών καταγμά­των ρίζας. Οι υπόλοιπες μηχανικές τους ιδιότητες θεωρούνται υποδεέστερες των μεταλλικών αξόνων, ενώ πιο βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες έχουν οι ενισχυμένοι με ίνες χαλαζία και ίνες υάλου άξονες. Εντούτοις, κλινικές έρευνες για τη μακροχρόνια κλινική συμπεριφορά των πολυμερών αξόνων είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και περιλαμβάνουν στις αποτυχίες προβλήματα συγκράτησης στο ριζοσωλήνα, λόγω αποτυχίας της κονίας και μειωμένο χρόνο ζωής λόγω υδρόλυσης της ρητινώδους μήτρας.
Από την άλλη μεριά, ολοκεραμικοί άξονες ζιρκονίου συνδυά­ζονται για δημιουργία ψευδομύλης με σύνθετες ρητίνες ή με χυτεύσιμα υαλοκεραμικά υλικά. Την τελευταία τεχνική συστήνουν οι περισσότεροι συγγραφείς λόγω των χαμηλότερων ποσοστών αποτυχιών σε in vitro έρευνες. Ως πλεονεκτήματα των ολοκερα­μικών αξόνων αναφέρονται η άριστη βιοσυμβατότητα και η υψηλή αντοχή τους, ιδιαίτερα στην κάμψη. Χρειάζονται όμως μακροχρό­νιες κλινικές μελέτες που να τεκμηριώνουν την κλινική αποτελεσματικότητά τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ανθρακονήματα, διοξείδιο του ζιρκονίου, ίνες πολυαιθυλενίου, ολοκεραμικοί άξονες, πολυμερείς άξονες, υαλονήματα