ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 1 / Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με σύνδρομο EHLERS-DANLOS

Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με σύνδρομο EHLERS-DANLOS

ΑΙΚ. ΣΕΪΝΤΟΥ, Χ. ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, Ν. ΤΣΙΓΓΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):69-74

To σύνδρομο Ehlers-Danlos αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες κληρονομούμενες διαταραχές του συνδετι­κού ιστού. Πρόκειται για σπάνια βλάβη που χαρακτηρίζε­ται από υπερελαστικότητα και ευθραυστότητα του δέρμα­τος, υπερκινητικότητα των αρθρώσεων και ενδεχόμενη αιμορραγική διάθεση. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί τύποι του συνδρόμου με διαφορετικές κλινικές εκδη­λώσεις. Σε ορισμένους τύπους παρατηρούνται διαταραχές από τους οφθαλμούς ή από το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ ο τύπος IV ή αγγειακός θεωρείται ο πιο επικίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο του ασθε­νούς από ανεξέλεγκτη αιμορραγία. Οι χειρουργικές επεμ­βάσεις στους ασθενείς με σύνδρομο Ehlers-Danlos συχνά συνοδεύονται από ποικίλες επιπλοκές και βραδεία επού­λωση. Στην εργασία μας παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ασθενούς που υποβλήθηκε σε χειρουργική εξαγωγή εγκλείστου 3ου γομφίου της κάτω γνάθου δεξιά. Η επέμ­βαση, αν και μικρής βαρύτητας, ήταν εξαιρετικά εργώδης και επίπονη εξαιτίας της διεγχειρητικής αιμορραγίας που παρατηρήθηκε κατά την εκτομή του οστού για την αποκά­λυψη και εξαγωγή του εγκλείστου. Για την επίσχεση της αιμορραγίας χρησιμοποιήθηκαν τοπικά μέσα αιμόστασης. Τα μετεγχειρητικά συμπτώματα ήταν περισσότερο έντονα και η επούλωση βραδύτερη από ότι συνήθως. Παρ’ όλα αυτά η αποκατάσταση του μετεγχειρητικού τραύματος εξελίχθηκε ομαλά και ο ασθενής δεν εμφανίζει κανένα κλινικό σύμπτωμα στην περιοχή αυτή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Χειρουργικές επεμβάσεις – σύνδρομο EDS