ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 3 / Μετεγχειρητική παρακολούθηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες στην περιοδοντολογία, την προσθετική και την ακτινολογία.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες στην περιοδοντολογία, την προσθετική και την ακτινολογία.

Α. ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ, Σ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ, Φ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
ΣTOMA 2015;43(3):135-144

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες μετεγχειρητικής παρακολούθησης των οδοντικών εμφυτευμάτων. Η παρακάτω ανασκόπηση αφορά την κλινική παρακολούθηση, τόσο από περιοδοντική όσο και από προσθετική σκοπιά, καθώς και την ακτινολογική εξέταση, βασισμένη στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Σχετικά με την περιοδοντική κλινική εξέταση ο συστηματικός έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς θεραπείας των εμφυτευμάτων. Αυτός περιλαμβάνει μια εξέταση ένα μήνα μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, τρεις μήνες αργότερα, και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες για τα δύο πρώτα χρόνια. Η βασική επιδίωξη του επανελέγχου είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση των πιθανών επιπλοκών. Αναφορικά με την ακτινολογική εξέταση, σε απουσία κλινικών σημείων και συμπτωμάτων αυτή απαιτείται στους δώδεκα μήνες μετά την τοποθέτηση για την αξιολόγηση του οστικού επιπέδου. Μόνο για λόγους προσθετικής μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα για τον έλεγχο της σωστής έδρασης της επιεμφυτευματικής αποκατάστασης. Μεταγενέστερος ακτινολογικός επανέλεγχος πραγματοποιείται ετησίως για τα δύο με τρία πρώτα χρόνια για να επιβεβαιωθεί ότι το οστικό επίπεδο παραμένει σταθερό. Τέλος, όσον αφορά στην τελική προσθετική αποκατάσταση, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά το σχεδιασμό αυτής ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στους περιεμφυτευματικούς ιστούς και η συγκλεισιακή υπερφόρτιση της αποκατάστασης. Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλές πηγές που αναφέρονται σε πρωτόκολλα σχετικά με την περιοδοντική υγεία μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Λίγες είναι εκείνες που σχετίζονται με την προσθετική αποκατάσταση και την ακτινολογική εξέταση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα σαφές πρωτόκολλο σχετικά με τη μετεγχειρητική διαχείριση των ασθενών με εμφυτεύματα συνολικά.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: παρακολούθηση εμφυτευμάτων, επιεμφυτευματική αποκατάσταση, περιεμφυτευματική υγιεινή, ακτινογραφικός έλεγχος εμφυτευμάτων