ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 1 / Μετατροπή μίας μεταβατικής αποκατάστασης σε ακτινογραφικό και χειρουργικό νάρθηκα τοποθέτησης οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων

Μετατροπή μίας μεταβατικής αποκατάστασης σε ακτινογραφικό και χειρουργικό νάρθηκα τοποθέτησης οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων

Χ. Π. Πετρίδης, Χ. Δ. Ρ. Καλπίδης
ΣΤΟΜΑ 2004; 32(1):9-16

Σε ένα σχέδιο θεραπείας που περιλαμβάνει οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα θα πρέπει να γίνεται προσεκτικός σχεδιασμός τόσο της τελικής προθετικής αποκα­τάστασης όσο και της θέσης που θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα πάνω στα οποία θα στηριχθεί. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολλαπλών εμφυτευμάτων ο προεγχειρητικός έλεγχος, αλλά και η σωστή συνεργασία μεταξύ του χειρουργού που θα τοποθετήσει τα εμφυτεύματα και του οδοντίατρου που θα τα αποκαταστήσει, παίζουν πρωτεύο­ντα ρόλο.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, μέσω της παράθεσης ενός κλινικού περιστατικού, μία πρακτική μέθοδο για τη μετατροπή των μεταβατικών αποκαταστάσεων σε ακτινογραφικό και χειρουργικό νάρθηκα για τον προεγχειρητικό έλεγχο και την τοποθέτηση οστεοενσω­ματούμενων εμφυτευμάτων.
Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται είναι η εξής:

  1. Καθορισμός της θέσης των δοντιών στην μεταβατική αποκατάσταση.
  2. Μετατροπή της μεταβατικής αποκατάστασης σε ακτινο­γραφικό νάρθηκα και προεγχειρητικός ακτινογραφικός έλεγχος.
  3. Μετατροπή του ακτινογραφικού σε χειρουργικό νάρθη­κα, με βάση την προεγχειρητική εκτίμηση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οοτεοενοωματούμενα εμφυτεύματα, Χειρουργικός νάρθηκας, Ακτινογραφικός νάρθηκας, Μετα­βατική αποκατάοταοη