ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 4 / Μελέτη της κινητικής της συστολής πολυμερισμού υλικών κάλυψης οπών και σχισμών

Μελέτη της κινητικής της συστολής πολυμερισμού υλικών κάλυψης οπών και σχισμών

Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, D. C. WATTS
ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):263-269

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της κινη­τικής της συστολής, την οποία υφίσταται κατά τον πολυμερισμό μια σειρά υλικών ΚΟΣ που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στην αγορά, με τη χρήση μιας ειδικής συσκευής, η οποία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μέτρησης της συστολής πολυμερισμού σε συνάρτηση με το χρόνο. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν τα εξής: Teethmate (Kurary), Concise (3Μ), Helioseal F (Vivadent), Fluorosealant (Shofu Inc), Admira seal (Voco), Fissurit F(Voco), Delton (Dentsply).
Κάθε υλικό τοποθετήθηκε στο κέντρο ενός ορειχάλκινου δακτυλίου, ο οποίος ήταν στο μέσο μιας γυάλινης πλάκας. Επάνω στο δακτύλιο τοποθετήθηκε μια εύκαμπτη γυάλινη πλάκα και το υλικό φωτοπολυμερίστηκε από την κάτω πλευρά. Ο βαθμός υποχώρησης της γυάλινης πλά­κας, λόγω της συστολής, καταγράφηκε με τη βοήθεια ενός ευαίσθητου ηλεκτρονικού μετρητή, με τη μορφή καμπύλης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υλικά που μελετήθηκαν παρουσίασαν μεταξύ τους σημαντικές δια­φορές ως προς τη συστολή πολυμερισμού και ότι η συστο­λή πολυμερισμού συνεχίστηκε και μετά τη λήξη της επίδρασης της φωτεινής πηγής.
Επίσης, έδειξαν ότι ο μικρότερος χρόνος πολυμερισμού είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη συστολή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Υλικά ΚΟΣ, Πολυμερισμός, Συστολή