ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 1 / Μελέτη της αντικειμενικότητας της εκτίμησης του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας με τη χρήση του Denta-Scan σε ασθενείς που εξετάζονται σε αξονικό τομογράφο

Μελέτη της αντικειμενικότητας της εκτίμησης του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας με τη χρήση του Denta-Scan σε ασθενείς που εξετάζονται σε αξονικό τομογράφο

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Κ. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ, Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):33-40

Η αξονική τομογραφία με τα ειδικά λειτουργικά προγράμματα ανα­σύνθεσης τομών κάθετων στη φατνιακή ακρολοφία αποτελεί την πιο αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδο για τον προσδιορισμό της θέσης των διαφόρων ανατομικών μορίων και τον υπολογισμό του διαθέσιμου οστού. To Denta-Scan είναι το πρώτο ειδικό λειτουργικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε και κατασκευάστηκε, το 1996, για τον αξονικό τομογράφο της General Electric. Εκτοτε, όλες οι εξετάσεις που γίνονται για τον προεγχειρητικό έλεγχο των εμφυτευμάτων με αξονική τομογρα­φία χρησιμοποιούν ανάλογα ειδικά λειτουργικά προγράμματα.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη της αντικειμενικό­τητας της εκίμησης του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας με τη χρήση του Denta-Scan σε ασθενείς.
Εξετάστηκαν 51 ασθενείς και συνολικά 59 γνάθοι μερικής νωδότητας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι ασθενείς έφεραν εντός της στο­ματικής κοιλότητας bite-block σιλικόνης που συγκροτούσε, παράλληλα, και σ’ επαφή με τη φατνιακή απόφυση, πλακίδιο αλουμινίου γνωστών διαστάσεων.
Στις κάθετες τομές ανασύνθεσης μετρήθηκε το πλάτος του πλακι­δίου με διαβήτη ακριβείας επί της κλίμακας που εμφανίζεται στο φιλμ. Οι μετρήσεις έγιναν από δύο βαθμολογητές, οι οποίοι βαθμολόγησαν από δύο φορές ο καθένας. Μετρήθηκε η αξιοπιστία και η συμφωνία των βαθμολογητών για το σύνολο του δείγματος και για τον κάθε ασθενή χωριστά.

  1. Καταδείχθηκε ότι οι ανεπαίσθητες κινήσεις αναπνοής και κατά­ποσης επηρεάζουν τη σαφήνεια της εικόνας, η οποία με τη σειρά της επιδρά στην ακρίβεια των μετρήσεων.
  2. Καταδείχθηκε η καθοριστική σημασία της προσωπικής παρέμβα­σης του εξεταστή στην ακρίβεια των μετρήσεων και η αδυναμία της ίδιας της μεθόδου μέτρησης επί του ακτινογραφικού φιλμ σε επίπεδο δέκατων του χιλιοστού.
  3. Το άνω όριο σφάλματος για τις τομές ανασύνθεσης του Denta- Scan υπολογίστηκε στα 2 εκ. του χιλιοστού (0,2 mm).
  4. Η μετρική ακρίβεια του προγράμματος δεν έδειξε να επηρεάζε­ται από το είδος της γνάθου (άνω ή κάτω), αλλά από την περιοχή νωδότητας, παρουσιάζοντας στατιστικά μεγαλύτερο σφάλμα στις οπίσθιες περιοχές (+18,6 εκ. του χιλιοστού), απ’ ότι στις πρόσθιες (+2,3 εκ. του χιλιοστού).
  5. Από τα αποτελέσματα, τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι τομές ανα­σύνθεσης είναι κάθετες στο επίπεδο που ορίζει η καμπύλη που χαράσσουμε στην εγκάρσια τομή αναφοράς και όχι στην επιφάνεια της φατ­νιακής ακρολοφίας, γι’ αυτό και η επιλογή των σημείων από τα οποία διέρχεται είναι κρίσιμης σημασίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Υπολογιστική τομογραφία, προεγχειρητικός έλεγχος εμφυτευμάτων, Denta-Scan.