ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 4 / Λοιμώξεις στόματος και αντινεοπλασματική αγωγή

Λοιμώξεις στόματος και αντινεοπλασματική αγωγή

Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):299-307

Οι λοιμώξεις που προέρχονται από τη στοματική κοι­λότητα αποτελούν συνήθως σοβαρό πρόβλημα για τους ασθενείς με αντινεοπλασματική αγωγή. Η ακτινοθεραπεία της τραχηλοπροσωπικής περιοχής σε άτομα με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου έχει πολλές δυσάρεστες επιπτώ­σεις, άμεσες ή απώτερες, οι οποίες είναι ανάλογες της δόοης της ακτινοβολίας. Τα άτομα αυτά υποφέρουν από βλεννογονίτιδες, μυκητιάσεις, τρισμό, πιθανή οστεοραδιο- νέκρωση, και πολλά άλλα προβλήματα που δυσκολεύουν την επιβίωσή τους. Οι άρρωστοι οι οποίοι υποβάλλονται σε συστηματική χημειοθεραπεία παρουσιάζουν ανάλογα προβλήματα στη στοματοπροσωπική περιοχή μικρότερης όμως βαρύτητας. Ιδιαίτερα επικίνδυνες περιπτώσεις απο­τελούν οι ασθενείς με οξεία λευχαιμία στους οποίους οι λοιμώξεις του στόματος εξαιτίας της πολύ μεγάλης πτώ­σης των ουδετεροφίλων μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε σηψαιμία. Οι λοιμώξεις του στόματος στους ασθενείς αυτούς στην πλειονότητα τους προέρχονται από μικροορ­γανισμούς που ενδημούν στη χλωρίδα του στόματος. Οι θεραπευόμενοι για καρκίνο ασθενείς, είτε αυτοί υποβάλ­λονται σε ακτινοθεραπεία της τραχηλοπροσωπικής περιο­χής είτε σε συστηματική χημειοθεραπεία, έχουν να αντιμε­τωπίσουν εκτός από αυτή καθεαυτή τη νόσο του καρκίνου και ένα σύνολο από δευτερογενείς επιπτώσεις λόγω της θεραπείας τους. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αυτά είναι ανάγκη να παρακολουθούνται στενά και να ακολουθούν ένα πρωτόκολλο στοματικής υγιεινής κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά πολλές φορές ακόμα και μετά το πέρας αυτής. Είναι σημαντικό να περιορίζουμε της λοιμώ­ξεις του στόματος και τις επιπτώσεις τους στους ασθε­νείς αυτούς, διότι με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε τις πιθα­νότητες επιβίωσής τους και βελτιώνουμε πολύ την ποιό­τητα ζωής τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Λοιμώξεις στόματος, βλεννογονίτιδα, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία