ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 4 / Λήψη συμπαγούς οστικού μοσχεύματος από την οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου: ανατομικοί περιορισμοί, τεχνική, επούλωση, επιπλοκές, εφαρμογές

Λήψη συμπαγούς οστικού μοσχεύματος από την οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου: ανατομικοί περιορισμοί, τεχνική, επούλωση, επιπλοκές, εφαρμογές

Ι. ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, Ε. ΜΑΤΟΥΛΑΣ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ, Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2009;37(4):333-342

Στη σύγχρονη εποχή, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων με σκοπό την προσθετική αποκατάσταση μερικώς ή ολικώς νωδών ασθενών αποτελεί καθημερινώς πραγματοποιούμε­νη διαδικασία. Εκτός όμως από τις περιπτώσεις ασθενών των οποίων οι φατνιακές αποφύσεις έχουν επαρκή οστικό όγκο για την ιδανική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. υπάρχουν και ασθενείς με σοβαρά οστικά ελλείμματα. Στους ασθενείς αυτούς πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί ανάπλαση του απολεσθέντος οστικού όγκου. Μια τεχνική για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου είναι η χρήση οστικών τεμαχίων από ενδοστοματικές περιοχές λήψης, όπως η περιοχή της γενειακής σύμφυσης και η οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου, δηλ. η έξω λοξή γραμμή και η πλάγια, παρειακή επιφάνεια της εγγύς μοίρας του ανιό­ντος κλάδου. Η οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου φαίνε­ται να προτιμάται τα τελευταία χρόνια λόγω των σπανιό­τερα εμφανιζόμενων επιπλοκών. Επιπροσθέτως, οι διάφο­ρες κλινικές έρευνες έχουν δείξει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σχετικά με την οστική ανάπλαση που παρέ­χεται με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Απαραίτητη όμως θεω­ρείται η πλήρης προεγχειρητική, ακτινολογική και κλινική εξέταση, καθώς και η εμπειρία του οδοντιάτρου, αφού η διατήρηση της ακεραιότητας των ανατομικών μορίων της περιοχής κρίνεται εξαιρετικά σημαντική. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανάλυση των ανατομικών περιο­ρισμών, της τεχνικής, της επούλωσης, των επιπλοκών και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της συγκεκριμέ­νης μεθόδου αύξησης του φατνιακού οστού.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εξω λοξή γραμμή, επούλωση, κάτω φατνιακό νεύρο, οστική ανάπλαση, οστικό έλλειμμα, οστικό μόσχευμα