ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 2 / Κριτική αξιολόγηση της μεθοδολογίας εκτίμησης της ικανοποίησης από ολικές οδοντοστοιχίες μέσω ερωτηματολογίων

Κριτική αξιολόγηση της μεθοδολογίας εκτίμησης της ικανοποίησης από ολικές οδοντοστοιχίες μέσω ερωτηματολογίων

Ν. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):107-120

Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την ικανοποίηση των ασθενών ως κριτηρίου αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης συνεχώς αυξάνεται. Ειδικά στον τομέα της προσθετικής αποκατάστασης με ολικές οδοντοστοιχίες (Ο.Ο.), που αποτελεί και σήμερα τη μοναδική επιλογή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ολικά νωδών ασθενών, πλήθος μεθόδων καταγραφής της ικανοποίησης έχει εμφανιστεί στη βιβλιογραφία.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αξιολογήσει, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τη μεθοδολογία εκτίμησης της ικανοποίησης από Ο.Ο. που χρησιμοποιήθηκε στην οδοντιατρική βιβλιογραφία ως σήμερα. Η ηλεκτρονική και η διά χειρός αναζήτηση με κατάλληλα κριτήρια εισαγωγής οδήγησε τελικά στην επιλογή 62 ερευνών που χρησιμοποίησαν δομημένα ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της ικανοποίησης από Ο.Ο. ως κύριο μέτρο της θεραπευτικής παρέμβασης. Για κάθε έρευνα αξιολογήθηκε ο τύπος της και το επίπεδο αποδεικτικής της αξίας, σύμφωνα με τα κριτήρια του OCEBM. Ακόμα, αξιολογήθηκε κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά των ασθενών που δυνητικά επηρεάζουν τις απαντήσεις τους σε ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης καθώς και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά στην ικανοποίηση από τις Ο.Ο, με την εφαρμογή ερωτηματολογίων οπτικών αναλογικών κλιμάκων να κερδίζει ολοένα έδαφος έναντι των ερωτηματολογίων κλειστών απαντήσεων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις έρευνες που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη, τόσο ως προς τον έλεγχο πιθανών παραγόντων σφάλματος που σχετίζονται με τους ασθενείς όσο και ως προς τον ποιοτικό έλεγχο των ερωτηματολογίων, εμφανίστηκε σε μεγάλο βαθμό ανομοιογενής και σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής. Επιπρόσθετα, λίγες έρευνες μπορούσαν να αξιολογηθούν ως υψηλής αποδεικτικής αξίας, γεγονός που ίσως συνδέεται με τις ιδιαίτερες δυσκολίες διεξαγωγής μιας έρευνας με την ικανοποίηση από Ο.Ο. ως βασικό μέτρο εκτίμησης της θεραπείας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: “Denture, Complete”, “Mouth, Edentulous”, “Questionnaires”, “ Satisfaction