ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 1 / Κλινική εφαρμογή του Laser Erbium στη χειρουργική στόματος

Κλινική εφαρμογή του Laser Erbium στη χειρουργική στόματος

Σ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ, Σ. ΤΣΕΛΙΟΣ, ΚΛ. ΚΑΡΑΜΙΓΚΟΥ, Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Ε. ΣΙΓΚΟΥΔΗ, Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):55-62

Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της κλινικής εφαρμογής του LASER ERBIUM στη χειρουργική του στό­ματος. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της συσκευής Erb:YAG 2940ητ,οι τεχνικές που χρησιμο­ποιούνται για τη διενέργεια των επεμβάσεων, τα θεμελιώ­δη μεγέθη της φυσικής της ακτινοβολίας laser, τα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση του, καθώς και τα πλεονεκτή­ματα που προκύπτουν από αυτή. Επιπροσθέτως, παρου­σιάζονται περιστατικά χειρουργικής ενδοδοντίας, εγκλεί­στου τρίτου γομφίου και αφαίρεσης εμφυτεύματος, τα οποία αντιμετωπίστηκαν στην κλινική της γναθοπροσωπι­κής χειρουργικής του ΑΠ0 και σε ιδιωτικό οδοντιατρείο.
Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα που παρατηρήθηκαν είναι η μειωμένη αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβα­σης, λόγω της αιμοστατικής δράσης του laser ερβίου, και καλύτερη ανοχή από τους ασθενείς σε σχέση με την οστεόφρεζα, καθώς είναι μέθοδος μη επαφής. Επίσης, ελαχιστοποιήθηκε το θερμικό τραύμα στους παρακείμε­νους ιστούς εξαιτίας της εστιακής του δράσης, επιτεύ­χθηκε γρηγορότερη επούλωση, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος μειώθηκε αισθητά, χάρη στη λήψη αναλγητικών μετά την επέμβαση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Laser, laser ερβίου, χειρουργική στόματος, εστιακή δράση, μήκος κύματος, μέθοδος μη επαφής