ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 2 / Κεφαλoμετρική μελέτη της κάτω γνάθου σε Ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 10 – 25 ετών με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο

Κεφαλoμετρική μελέτη της κάτω γνάθου σε Ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 10 – 25 ετών με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο

Θ. Κούτσικου, Σ. Σιδηροπούλου, Σ. Καββαδία
ΣΤΟΜΑ 2003;31:117-124

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι ο καθορισμός των φυσιολογικών τιμών που χαρακτηρίζουν τη θέση και το μέγεθος της κάτω γνάθου σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 10-15 ετών, με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο, καθώς και η διερεύνηση των πιθανών διαφορών στα φύλα. Υλικό αποτέλεσαν 69 πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες από 36 αγόρια μέσης ηλικίας 13,07 ετών και 33 κορίτσια μέσης ηλικίας 13,08 ετών. Σε κάθε κατηγορία έγιναν 10 γωνιακές και 2 γραμμικές μετρήσεις. Η στατιστική επεξεργασία έγινε κατά φύλο και στο σύνολο του δείγματος. Το σφάλμα της μεθόδου ελέγχθηκε με διπλή μέτρηση 24 πλάγιων κεφαλομετρικών ακτινογραφιών. Καθορίστηκαν έτσι οι φυσιολογικές τιμές των μεταβλητών, που χαρακτηρίζουν τη θέση και το μέγεθος της κάτω γνάθου σε Ελληνόπαιδες. Δε διαπιστώθηκαν διαφορές στα φύλα, εκτός από το μήκος της κάτω γνάθου, που βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερο στα αγόρια. Οι τιμές των μεταβλητών της κάτω γνάθου δείχνουν ότι σε Έλληνες αυτού του δείγματος η κάτω γνάθος έχει πρόσθια θέση και κλίση, αντιστοιχεί δηλαδή με βραχύ σκελετικό τύπο προσώπου.