ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 3 / Ιατρογενείς βλάβες του κάτω φατνιακού νεύρου στη χειρουργική στόματος.Επιπλοκές και αντιμετώπιση

Ιατρογενείς βλάβες του κάτω φατνιακού νεύρου στη χειρουργική στόματος.Επιπλοκές και αντιμετώπιση

ΣΤΟΜΑ 2019; 3: 099-106

Μ. ΧΑΪΤΙΔΟΥ, Μ. ΣΙΔΕΡΗ, Ε. ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ, Θ. ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ, Β. ΚΥΡΟΣ

Εισαγωγή: Η βλάβη του κάτω φατνιακού νεύρου αποτελεί μία σοβαρή ιατρογενούς φύσεως επιπλοκή, η οποία μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια πολλών οδοντιατρικών πράξεων, εκ των οποίων, συχνότερες είναι οι διαδικασίες χειρουργικής στόματος. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ανατομία και την πορεία του κάτω φατνιακού νεύρου στην περιοχή της κάτω γνάθου και την καταγραφή των περιπτώσεων στις οποίες ενδεχομένως να προκληθεί τρώση και βλάβη του νεύρου. Αποτελέσματα: Ιατρογενείς βλάβες μπορούν να προκύψουν από συμβάματα κατά την εξαγωγή σωφρονιστήρων, την τοποθέτηση εμφυτευμάτων και τη χειρουργική αφαίρεση κύστεων. Στην εργασία αναφέρονται επίσης, οι διαθέσιμοι φαρμακευτικοί και χειρουργικοί τρόποι αντιμετώπισης των βλαβών, η επακόλουθη πρόοδος που μπορεί να παρατηρηθεί, καθώς και οι περαιτέρω μικροχειρουργικές επεμβάσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Συμπεράσματα: Η κάκωση του κάτω φατνιακού νεύρου είναι ένα σύμβαμα το οποίο συχνά μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών πράξεων. Ωστόσο, ο οδοντίατρος έχει στη διάθεσή του αρκετά μέσα για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ενός τέτοιου συμβάματος.

Λέξεις κλειδιά: εμφυτεύματα, εξαγωγή, ιατρογενής βλάβη, κάτω γνάθος, κάτω φατνιακό νεύρο, κύστη, σωφρονιστήρες, τραυματισμός