ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 2 / Η χρήση των μεμβρανών στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η χρήση των μεμβρανών στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Θ. Κριθάρας, Δ. Δημητρούλιας, Α. Γρίβα, Ι. Λαυρεντιάδης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):139-152

Η χρήση των μεμβρανών, για την οστική αναγέννηση ελλειμμάτων της φατνιακής ακρολοφίας, αναβάθμισε σημαντικά τις δυνατότητες της χειρουργικής εμφυτευμα­τολογίας, τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια. Παράλληλα, η τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των μεμβρανών σ’ αυτό τον τομέα εισήγαγε νέες θεραπευτι­κές τεχνικές και βιοϋλικά στην – υπό την ευρεία έννοια του όρου – επανορθωτική οδοντιατρική. Όλο και περισσό­τερα υλικά χρησιμοποιούνται ή προτείνονται για χρήση, ως μεμβράνες στην Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση (Κ.Ο.Α.)
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τα, πλέον, χρησι­μοποιούμενα, σήμερα, απορροφήσιμα ή μη, υλικά μεμβρα­νών στην Κ.Ο.Α., τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Ερευνητικά και κλινικά δεδομένα τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα των μη απορροφήσιμων μεμβρανών σε πληθώρα εφαρμογών. Αντίθετα, για τα απορροφήσιμα υλικά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η αναβάθμιση του ρόλου των μεμβρανών στο μέλλον, ίσως ακόμα και με μεταφορά γονιδίων, κατά τη διαδικασία της Κ.Ο.Α., μέσω των μεμβρανών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση, μη απορροφήσιμες μεμβράνες, απορροφήσιμες μεμβράνες