ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 4 / Η χρήση του πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (P.R.P) στη Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουργική. Σύγχρονα δεδομένα

Η χρήση του πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (P.R.P) στη Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουργική. Σύγχρονα δεδομένα

Χ. Μαγόπουλος, Φ. Παππάς, Ε. Λεβέντη, Ι. Δημητρακόπουλος
ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):253-262

Η ταχύτερη και καλύτερη επούλωση τόσο των σκλη­ρών όσο και των μαλακών ιστών αποτελεί το ζητούμενο στη Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουργική. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση με τη χρήση ποικίλων υλικών, ένα από τα οποία είναι το Πλά­σμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια (platelet-rich plasma – PRP). Το PRP αποτελεί μια αυτόλογη ουσία που μπορεί να χρη­σιμοποιηθεί σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις και περιλαμβάνει σε υψηλή συγκέντρωση αυξητικούς παράγο­ντες, όπως ο αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας (PDGF), ο ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας (IGF), ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF) και ο επιθηλιακός αυξητικός παράγοντας (EGF), οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οστική επούλωση.
Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η περιγραφή της βιολογικής δράσης του PRP, καθώς και η ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητά του στην επουλωτική διαδικασία και στην ποιότητα του νεοσχηματιζόμενου οστού. Επίσης, περιγράφονται η τεχνική παρασκευής και η κλινική εφαρμογή του PRP σε δύο τυπικές περιπτώσεις εγχειρητικής αποκατάστασης οστικών ελλειμμάτων των γνάθων, ενός συγγενούς αιτιο­λογίας (γναθοϋπερωιοσχιστίας) και ενός επίκτητου (ευμε­γέθης οστική κύστη).

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, οστικά μοσχεύματα