ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 1 / Η χρήση της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας στον προεγχειρητικό έλεγχο για την εξαγωγή έγκλειστων και ημιέγκλειστων σωφρονιστήρων της κάτω γνάθου

Η χρήση της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας στον προεγχειρητικό έλεγχο για την εξαγωγή έγκλειστων και ημιέγκλειστων σωφρονιστήρων της κάτω γνάθου

ΓΡ. I. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):37-45

Εξαιτίας των στενών ανατομικών σχέσεων μεταξύ των ακρορριζίων των έγκλειστων αι ημιέγκλειστων σωφρονιστή­ρων της κάτω γνάθου με το γναθιαίο πόρο, επιβάλλεται προ-εγχειρητική προετοιμασία, που θα περιλαμβάνει έναν λεπτο­μερή ακτινογραφικό έλεγχο και αξιολόγηση όλων των ανατο­μικών δομών σε σχέση με τα έγκλειστα δόντια έτσι, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση δυσάρεστων συμβαμάτων και να ελα­χιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ζωτικών στοιχείων. Η ακτινογραφία εκλογής για αυτόν τον προεγχειρητικό ακτινο­γραφικό έλεγχο είναι η πανοραμική ακτινογραφία και επικου­ρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν η οπισθοφατνιακή ακτινο­γραφία και η ακτινογραφία δήξεως. Υπάρχουν, όμως, περι­στατικά στα οποία δεν είναι αρκετές οι πληροφορίες που δίνονται από τις τρεις αυτές απεικονιστικές μεθόδους και αυτό οφείλεται στο γεγονός της αλληλεπικάλυψης των ανα­τομικών μορίων που οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση και διά­γνωση της κατάστασης. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η χρήση μιας τεχνικής που να ξεπερνάει τα εμπόδια της δισδιάστατης απεικόνισης ενός τρισδιάστατου αντικειμένου και να δίνει μια πιο σαφή και λεπτομερή εικόνα.
Η χρήση της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας επι­τρέπει στον επεμβαίνοντα να αξιολογήσει με περισσότερες λεπτομέρειες την περιοχή του έγκλειστου σωφρονιστήρα της κάτω γνάθου όσον αφορά τη γειτονία του με το γναθιαίο πόρο, καθώς και την ύπαρξη ή όχι λεπτού οστικού φατνιακού πετάλου γλωσσικά ή παρειακά.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά στην υπολογιστική αξονική τομογραφία για τον ακριβή προσδιορι­σμό της θέσης του έγκλειστου ή ημιέγκλειστου σωφρονιστή­ρα της κάτω γνάθου στο χώρο.
Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν με υπολογιστική αξονική τομογραφία 4 ασθενείς για τον προσδιορισμό της θέσης του έγκλειστου ή ημιέγκλειστου σωφρονιστήρα της κάτω γνάθου σε σχέση με το γναθιαίο πόρο και την ύπαρξη ή όχι λεπτού παρειακού ή γλωσσικού πετάλου.
Συμπερασματικά, με τη σωστή αξιολόγηση των ευρημά­των της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας δίνεται η δυνα­τότητα στον κλινικό να προσδιορίσει ακριβώς τη θέση του έγκλειστου σωφρονιστήρα της κάτω γνάθου στο χώρο σε σχέση με το γναθιαίο πόρο, με αποτέλεσμα η χειρουργική διαδικασία της αφαίρεσής του να είναι περισσότερο ασφαλής.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εξαγωγή έγκλειστων και ημιέγκλειστων σωφρονιστήρων της κάτω γνάθου, υπολογιστική αξονική τομογραφία, προεγχειρητικός ακτινογραφικός έλεγχος