ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 3 / Η χορήγηση αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων κατά την κύηση και τη γαλουχία

Η χορήγηση αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων κατά την κύηση και τη γαλουχία

Μ. ΖΟΡΜΠΑ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):197-201

Η χρήση των αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (Α.Χ.Φ.) για την αντιμετώπιση λοιμώξεων απο­τελεί καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Η χορήγηση, όμως. αυτών των φαρμάκων σε μια γυναίκα που διανύει την περίοδο της κύησης (ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο) ή της γαλουχίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι όλα τα Α.Χ.Φ. θεωρούνται δυνητικά επι­κίνδυνα για τη γυναίκα, το κύημα και το βρέφος. Η χορήγηση, λοιπόν, των φαρμάκων αυτών κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στις περιπτώσεις εκείνες που θεωρείται απαραίτητο. Ισο­σταθμίζοντας πάντα τα οφέλη έναντι των κινδύνων ο οδο­ντίατρος πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλλη­λο Α.Χ.Φ. από ένα μεγάλο αριθμό φαρμάκων που βρίσκε­ται στη διάθεσή του. Από τα λιγότερο επικίνδυνα Α.Χ.Φ. θεωρούνται οι β-λακτάμες (πενικιλλίνες ή κεφαλοσπορί- νες), ενώ είναι δυνατή και η χορήγηση των μακρολιδών. εκτός όμως της κλαριθρομυκίνης. Επίσης, η χορήγηση λιν- κοζαμιδών και 5-νιτρο-ιμιδαζολών θεωρείται σχετικά ασφαλής, ενώ αντενδείκνυται αυστηρά η χορήγηση τετρακυκλινών και αμινογλυκοσιδών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αντιμικροβιακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα, γαλουχία, κύηση, συστήματα ταξινόμησης φαρμάκων, τερατογένεση