ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 4 / Η συμβολή των εναλλακτικών τεχνικών σχεδίασης στη σταθερότητα των κινητών αποκαταστάσεων

Η συμβολή των εναλλακτικών τεχνικών σχεδίασης στη σταθερότητα των κινητών αποκαταστάσεων

Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ, Α. ΣΟΦΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):325-334

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται οι θεωρίες και τεχνικές για σχεδίαση και διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας των κινητών αποκαταστάσεων, που αποβλέπουν στην αρμονική σχέση με το μυϊκό περιβάλλον υπό λειτουργικό πρίσμα. Σκοπός της εργασίας ήταν η παράθεση των σύγχρονων δεδομένων και η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης.
Σύμφωνα με τη θεωρία της ουδέτερης ζώνης, ο όγκος της πρόσθεσης και το σχήμα της εξωτερικής επιφάνειας πρέπει να διαμορφώνονται, έτσι, ώστε η οδοντοστοιχία στο εσωτερικό του στόματος να καταλαμβάνει, ακριβώς, το χώρο, όπου οι λειτουργικές δυνάμεις των μυών αλληλοεξουδετερώνονται. Η ουδέτερη ζώνη σχετίζεται, αλλά δεν ταυτίζεται, με το χώρο που κατείχαν τα φυσικά δόντια και επεκτείνεται μέχρι το λειτουργικό βάθος των προστομιακών και της γλωσσικής αύλακας. Το ακριβές σχήμα της και αντίστοιχα το επιθυμητό σχήμα της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να καταγραφεί με λήψη εξωτερικού λειτουργικού αποτυπώματος της βάσης της οδοντοστοιχίας. Ποικίλες τεχνικές προτείνονται για την καταγραφή της ουδέτερης ζώνης και η χρήση τους συστήνεται ιδιαίτερα για τις νωδές κάτω γνάθους. Η υπεροχή των τεχνικών αυτών έναντι των συμβατικών, αν και υποδηλώνεται από τις διαθέσιμες κλινικές έρευνες, δεν έχει τεκμηριωθεί με σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια.
Η αντιγραφή της ολικής οδοντοστοιχίας αποσκοπεί στην αξιοποίηση της νευρομυϊκής προσαρμογής που έχει ήδη επιτευχθεί με μια υπάρχουσα οδοντοστοιχία. Η τεχνική βασίζεται στην εγκλείστρωση της παλιάς οδοντοστοιχίας και στην κατασκευή ακρυλικού ή κήρινου αντιγράφου, το οποίο χρησιμοποιείται ως προσωρινή βάση για τα περαιτέρω στάδια. Πρόσθετο πλεονέκτημα της μεθόδου θεωρείται η απλούστευση της διαδικασίας κατασκευής, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για ηλικιωμένους μακροχρόνιους χρήστες ολικών οδοντοστοιχιών, οι οποίοι θεωρούνται ότι έχουν μειωμένη ικανότητα προσαρμογής σε νέες προσθετικές αποκαταστάσεις. Οι κλινικές έρευνες που συγκρίνουν την τεχνική της αντιγραφής με την καθιερωμένη τεχνική κατασκευής διαπιστώνουν την ικανοποίηση των ασθενών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κινητές αποκαταστάσεις, ουδέτερη ζώνη, αντιγραφή οδοντοστοιχιών, βάση οδοντοστοιχίας