ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 4 / Η συμβολή της ΣΕΒΕ στη δια βίου εκπαίδευση

Η συμβολή της ΣΕΒΕ στη δια βίου εκπαίδευση

Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ
Αναπλ. Καθηγητής, Στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ και ΟΣΘ
ΣΤΟΜΑ 2009;37(4):287-288

Είναι πλέον καθολικά αποδεκτή απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – Πανεπιστήμιο, Πολιτεία, Επιστημονικολυς συλλόγους – η αναγκαιότητα της συνεχούς και διά βίου ιατρικής εκπαίδευσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια αποφάσι­σε ομόφωνα να αναθέσει αυτή την υπευθυνότητα στις κατά τόπους Εθνικές και Κρατικές αρχές βάζοντας κρι­τήρια που δόθηκαν από τη UEMS CME (Ένωση Ευρω­παϊκών Ειδικοτήτων – Συνεχής Ιατρική Εκπαίδευση – European Union of Medical Specialists – Continue Medical Education).
Έτσι η ποιότητα, η διαπίστευση και η μοριοδότηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτάθηκε να δίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διαπίστευσης EAC (Europian Accrediation Council). Όλα τα παραπάνω όμως είναι σε «διοικητικό» και γρα­φειοκρατικό επίπεδο που ακόμη δεν έχει πλήρως διευ- κρινισθεί. Οι λόγοι είναι πολλοί και οφείλονται κυρίως σε ασυμφωνίες μεταξύ των κρατών για το ποιοι θα είναι οι φορείς, με ποια κριτήρια θα παρέχουν την συνεκπαί­δευση και πώς θα γίνεται η μοριοδότηση κατά περίπτω­ση. Επίσης ποια θα είναι η μορφή της παρεχόμενης γνώσης, π.χ από συνέδρια, θεωρητικά σεμινάρια, πρα­κτικά σεμινάρια, μέσω internet κλπ., και αν θα είναι και πόσες οι ημερίδες (απαιτούμενος αριθμός) ή μεγαλύτερης διάρκειας σε καθορισμένο χρονικό διάστημα κάποι­ων ωρών. Ένα σημαντικό, επίσης, πρόβλημα είναι το πότε θα αρχίζει αυτή η συνεχής και διά βίου εκπαίδευ­ση, δηλ. αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου ή της ειδι­κότητας ή μετά π.χ. 5ετία ή 10ετία . Μέσα σ’αυτόν τον προβληματισμό που επικρατεί στους κόλπους της ΕΕ κάποιες χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει την υποχρεωτική επιμόρφωση και εξάσκηση των οδοντιάτρων μετά τη λήψη του πτυχίου, για να αποκτήσουν άδεια της άσκη­σης του Οδοντιατρικού επαγγέλματος. Έτσι, π.χ., η Γερμανία και η Λετονία έχουν 24 μήνες υποχρεωτικής εξάσκησης, η Μεγάλη Βρετανία 12, όπως και η Δανία, Πολωνία και η Τσεχία 36 μήνες.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: