ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 3 / Η συμβολή της επινεφρίνης στη δράση των τοπικών αναισθητικών περιπτώσεων

Η συμβολή της επινεφρίνης στη δράση των τοπικών αναισθητικών περιπτώσεων

Δ. Παπαπέτρος, Ν. Νταμπαράκης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(3):167-172

Τα τοπικά αναισθητικά είναι από την φύση τους ουσίες αγγειοδιασταλτικές και αυτό συνεπάγεται τη γρή­γορη απορρόφησή τους από την κυκλοφορία και την ταχεία αύξηση του επιπέδου των τοπικών αναισθητικών στο αίμα. Η αγγειοσύσπαση που προκαλεί η επινεφρίνη συντελεί στην επιμήκυνση της παραμονής του αναισθητι­κού στην περιοχή της έγχυσης, με συνέπεια να παρατείνε- ται η διάρκεια της δράσης του από την μια, ενώ από την άλλη περιορίζεται σημαντικά η αιμορραγία που προκαλείται κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή έγχυ­σης του αναισθητικού.
Σε σχέση με τον πιθανό ρόλο των κατεχολαμινών στα διαλύματα τοπικών αναισθητικών και των κατεχολαμινών που απελευθερώνονται ενδογενώς από τον μυελό των επινεφριδίων, λόγω του stress, αρκετοί συγγραφείς πιστεύουν, ότι η επίδραση των ενδογενών κατεχολαμινών είναι σημαντικότερη έναντι εκείνης που οφείλεται στην εξωγενή επινεφρίνη. Στην επιλογή του είδους του αγγειοσυσπαστικού σε συνδυασμό με το διάλυμα του τοπικού αναισθητικού, η σύγκριση της χρήσης των δύο αγγειοσυσπαστικών έδειξε, ότι η χρήση αναισθητικών που περιεί­χαν νοραδρεναλίνη φάνηκε, ότι ακολουθείται από μια μεγαλύτερη αύξηση στη συστολική πίεση απ’ ότι η χρήση διαλυμάτων που περιείχαν αδρεναλίνη. Αν και η νοραδρε­ναλίνη προκαλεί ισχυρότερες υπερτασικές αντιδράσεις έχει ασθενέστερη αγγειοσυσπαστική επίδραση, ενώ είναι αμφίβολο αν τα αναισθητικά που περιέχουν νοραδρεναλίνη προσφέρουν κάποιο πλεονέκτημα έναντι εκείνων που περιέχουν αδρεναλίνη.
Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι δεν υπάρχει λόγος γιατί κάποιος δεν πρέπει να πάρει το πλεονέκτημα της σύνδεσης επινεφρίνης και τοπικού αναισθητικού. Αν και υπάρχουν αντιγνωμίες, φαίνεται πως μια φύσιγγα αναι­σθητικού με επινεφρίνη 1:100.000, δηλαδή περίπου 20 μg, μπορεί να χορηγηθεί άφοβα σε ασθενείς, με μέτριας έντα­σης καρδιαγγειακά προβλήματα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Επινεφρίνη, νορεπινεφρίνη, τοπικά αναισθητικά, αγγειοσυσπαστικά