ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 3 / Η συμβολή της αδαμαντινογενίνης (EMDOGAIN®) στην αναφύτευση δοντιών

Η συμβολή της αδαμαντινογενίνης (EMDOGAIN®) στην αναφύτευση δοντιών

Ι. Λαυρεντιάδης, Π. Παπαδημητρίου, Ι. Μολυβδάς
ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):181-186

Σκοπός της εργασίας είναι ο ιστολογικός έλεγχος της συμβολής της αδαμαντινογενίνης στην αναφύτευση δοντιών σε σκύλους.
Χρησιμοποιήθηκαν οι 3οι και 4οι προγόμφιοι της κάτω γνάθου δύο πειραματοζώων σκύλων, στους οποίους έγινε διαχωρισμός των ριζών. Οι ρίζες αφαιρέθηκαν, πλην της εγγύς ρίζας του 3ου προγόμφιου. Ακολούθησε αφαίρεση της μύλης απ’όλες τις ρίζες που είχαν εξαχθεί και στη συνέχεια, μετά από πολφεκτομή και χημικομηχανική προετοιμασία, γίνονταν έμφραξη των ριζικών σωλήνων, με κώνους γουτταπέρκας και φύραμα Grossman. Αμέσως μετά γίνονταν επανα­τοποθέτηση της άπω ρίζας του 3ου προγόμφιου στο αντίστοι­χο μετεξακτικό φατνίο και στη συνέχεια, μετά από έκπλυση της επιφάνειας των ριζών του 4ου προγόμφιου με φυσιολογι­κό ορό και στέγνωμα, γίνονταν επάλειψη της επιφάνειας των ριζών με γέλη Emdogain και επανατοποθέτηση των ριζών στα αντίστοιχα φατνία. Στην εγγύς ρίζα του 3ου προγόμφιου, που δεν είχε εξαχθεί, γίνονταν αποκοπή της μύλης και στη συνέχεια, μετά από πολφεκτομή και χημικομηχανική προετοι­μασία, γίνονταν έμφραξη του ριζικού σωλήνα με κώνους γουτταπέρκας και φύραμα Grossman. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής των ριζών εκτός φατνίου δεν ξεπέρασε τα 30′. Στις περιοχές πειραματισμού, η συρραφή του τραύματος γίνονταν έτσι, ώστε η επούλωση να γίνεται κατά πρώτο σκοπό. To ένα πειραματόζωο θυσιάστηκε στις 60 ημέρες, ενώ το άλλο στις 90 ημέρες.
Κατά την παρατήρηση των ιστολογικών παρασκευασμά­των διαπιστώθηκαν απορρόφηση της οστεΐνης και οδοντίνης και αγκυλωτικές περιοχές, οι οποίες ήταν περισσότερες στις ρίζες μάρτυρες. Σόλες τις ρίζες παρατηρήθηκαν περιοχές επαναπρόσφυσης, οι οποίες ήταν εκτεταμένες στις ρίζες που είχαν επαλειφθεί με γέλη Emdogain και ιδιαίτερα στην χρόνο ελέγχου των 90 ημερών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αναφύτευση, απορρόφηση, αγκύλωση, EMDOGAIN