ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 4 / Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και άμεση εφαρμογή την κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης με τη χρήση βόειου υδροξυλαπατίτη και βιοενεργού υάλου

Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και άμεση εφαρμογή την κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης με τη χρήση βόειου υδροξυλαπατίτη και βιοενεργού υάλου

Ι. ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, Ε. ΜΑΤΟΥΛΑΣ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):289-296

Μετά από την εξαγωγή ενός ή περισσότερων δοντιών, ακολουθούν επουλωτικές διεργασίες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική απορρόφηση του φατνιακού οστού της περιοχής. Η οστική αυτή απορρόφηση, παρουσιάζεται ταχύτερη στο παρειακό πέταλο των φατνίων, σε σχέση με του περώιο/γλωσσικό, με αποτέλεσμα την μετατόπιση του κύριου όγκου της φατνιακής ακρολοφίας στη γλωσσική/υπερώια πλευρά. Το γεγονός αυτό, καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε αποδεκτή θέση, σύμφωνα με το ιδανικό σχέδιο της προσθετικής αποκατάστασης. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η μέριμνα για άμεση θεραπεία των μετεξακτικών φατνίων, με σκοπό τη διατήρηση του όγκου των οστικών δομών. Στο παρόν άρθρο, αναφέρεται αρχικά μία τεχνική που αποβλέπει στην ατραυματική εξαγωγή των δοντιών, ώστε να υπάρχει μείωση της ιατρογενούς οστικής απορρόφησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, ως μέσο για τη διατήρηση του φατνιακού οστού και αναλύονται η βιολογική συμπεριφορά, τα ερευνητικά αποτελέσματα και η χρησιμότητα δύο συχνά χρησιμοποιούμενων οστικών μοσχευμάτων, του βόειου ανόργανου μοσχεύματος και της βιοενεργού υάλου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οστική απορρόφηση, εξαγωγή, μετεξακτικό φατνίο, οστικό μόσχευμα, κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση