ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 2 / Η περιοδοντική φλεγμονή ως παράγοντας επικινδυνότητας των ισχαιμικών καρδιαγγειακών νοσημάτων

Η περιοδοντική φλεγμονή ως παράγοντας επικινδυνότητας των ισχαιμικών καρδιαγγειακών νοσημάτων

Β. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ, I. ΒΟΥΡΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):111-

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ κατατάσσονται στη τρίτη θέση εμφάνισης των θανατηφόρων κρουσμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλο­νται προσπάθειες με στόχο τη διερεύνηση της εμπλοκής του φλεγμονώδους παράγοντα στην αιτιοπαθογένεια της αθηροσκλήρυνσης και κατά συνέπεια της στεφανιαίας νόσου. Η αθηροσκλήρυνση αποτελεί μία προοδευτική παθο­λογική διεργασία που εκδηλώνετα, κυρίως, στις μυϊκές αρτηρίες μέσου μεγέθους. Σύμφωνα με την υπόθεση απαντήσεως σε βλάβη, οι αθηροσκληρυντικές βλάβες ξεκινούν ως τραυματογόνες βλάβες του αγγειακού ενδοθηλίου από λοιμογόνους παράγοντες και συνεχίζουν ως τοπική φλεγμονώδης διεργασία. Στις νόσους του περιοδοντίου ο περιοδο­ντικός θύλακος αποτελεί δεξαμενή πολυάριθμων παθογό­νων αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, των οποίων η διείσδυ­ση στον υποκείμενο υποεπιθηλιακό συνδετικό ιστό που εμφανίζει πλούσια αγγείωση μπορεί να προκαλέσει χρόνια υποκλινική βακτηριαιμία. Η διεργασία αυτή προκαλεί συνεχή και περιοδική απελευθέρωση στην κυκλοφορία των φλεγμο­νωδών δεικτών που ανιχνεύονται σε αυξημένα επίπεδα κατά την ενεργό φάση της περιοδοντικής φλεγμονής και παράλ­ληλα πιθανόν να ευνοούν την δημιουργία και εξελικτική δια­δικασία των αθηροσκληρυντικών βλαβών. Η περιοδοντική θεραπεία επιφέρει μείωση των επιπέδων στο αίμα των φλεγ­μονωδών παραγόντων που ενέχονται στη διαδικασία της αθηροσκλήρυνσης. Με βάση αυτό μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι η θεραπεία της περιοδοντικής φλεγμονής συμ­βάλλει στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης για καρδιαγγει­ακό νόσημα. Υπάρχει πληθώρα μελετών που παρέχουν ενδείξεις, αλλά δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τη σχέση περιο­δοντίτιδας και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Προκειμένου να υπάρξουν τεκμηριωμένες αποδείξεις της συσχέτισης της περιοδοντικής νόσου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων απαιτούνται περισσότερες ελεγχόμενες επιδημιολογικές έρευνες.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αθηροσκλήρυνση, δείκτες περιοδοντικής φλεγμονής, καρδιαγγειακά νοσήματα, περιοδοντίτιδα