ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 3 / Η επίδραση των σύγχρονων φθοριούχων εμφρακτικών υλικών στο σχηματισμό δευτερογενούς τερηδόνας

Η επίδραση των σύγχρονων φθοριούχων εμφρακτικών υλικών στο σχηματισμό δευτερογενούς τερηδόνας

Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):151-162

Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των πιο πρόσφατων γνώσεων σχετικά με τις ιδιότητες των φθοριούχων εμφρακτικών υλικών, όπως και η συζήτηση των σύγχρονων απόψεων που αφορούν την πρόληψη της ανάπτυξης της δευτερογενούς τερηδόνας.
Η απελευθέρωση του φθορίου από τα φθοριούχα εμφρακτικά υλικά είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν, κατά διαφορετικό τρόπο και βαθμό, τη διαδικασία αυτή. Οι παράγοντες αυτοί είναι η χημική σύνθεση, η φύση και η δομή των υλικών, η αντίδραση πήξης των υλικών, η φύση και η χημική σύσταση του διαλύματος που βρίσκονται τα υλικά, η εκτεθειμένη επιφάνεια των υλικών και οι τεχνικές λείανσής τους.
Η αντιτερηδονική δράση των φθοριούχων εμφρακτικών υλικών αποδίδεται στη συνεχή απελευθέρωση ιόντων φθορίου από αυτά. Επειδή, η ποσότητα του φθορίου που απελευθερώνεται από τα εμφρακτικά υλικά με την πάροδο του χρόνου ελαττώνεται, έχει προταθεί να αξιοποιηθεί η ιδιότητα των υλικών να επαναφορτίζονται με φθόριο, ώστε να διατηρείται μια συνεχής απελευθέρωση ιόντων φθορίου από αυτά. Η ιδιότητα αυτή των φθοριούχων εμφρακτικών υλικών εξαρτάται από τον τύπο και τη διαπερατότητα του υλικού, από τη συχνότητα της έκθεσης του υλικού σε φθόριο, από το είδος, τη μορφή και την περιεκτικότητα του υλικού φθορίωσης και από το είδος και το pH του διαλύματος που βρίσκονται τα υλικά.
Σχεδόν όλες οι in vitro έρευνες και πολλές in situ, που μελετούν την επίδραση των φθοριούχων εμφρακτικών υλικών στην ανάπτυξη της δευτερογενούς τερηδόνας, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα φθοριούχα εμφρακτικά υλικά είναι αποτελεσματικά στην ελάττωση της δευτερογενούς τερηδόνας. Αντίθετα, οι μελέτες in vivo εμφάνισαν αντιφατικά αποτελέσματα, τα οποία δεν επιτρέπουν τη σαφή εκτίμηση για την αντιτερηδονική ιδιότητα των φθοριούχων εμφρακτικών υλικών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Φθοριούχα εμφρακτικά υλικά, απελευθέρωση φθορίου, επαναφόρτιση φθορίου, δευτερογενής τερηδόνα