ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 1 / Η επίδραση της απόχρωσης στο βάθος πολυμερισμού μιας σύγχρονης σύνθετης ρητίνης

Η επίδραση της απόχρωσης στο βάθος πολυμερισμού μιας σύγχρονης σύνθετης ρητίνης

Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):31-39

Οσκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της επίδρασης της απόχρωσης μιας σύγχρονης νανόκοκκης σύνθετης ρητίνης στο βάθος πολυμερισμού της, με τη χρησιμοποίηση τριών διαφορετικών συσκευώνφωτοπολυμερισμού.
H σύνθετη ρητίνη που μελετήθηκε ήταν η Filtek Supreme XT (3M ESPE), στις αποχρώσεις Α1Β, Α2Β, Α3Β, Α3,5Β, Α2D και ΥΤ. Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Ledemetron (Kerr), η Elipar 2500 (3M ESPE) και η Elipar Visio (3M ESPE). Με τη χρήση ειδικής μήτρας από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 4 mm και μήκους 8 mm, κατασκευάστηκαν 5 κυλινδρικά δοκίμια για κάθε απόχρωση και με παχύμετρο ακριβείας (±0,01 mm) μετρήθηκε το μήκος του πολυμερισμένου υλικού μετά την αφαίρεση του μαλακού απολυμέριστου μέρους. Τα ευρήματα αναλύθηκαν στατιστικά με ΑΝΟVA και Bonferroni test.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το βάθος πολυμερισμού της σύνθετης ρητίνης που μελετήθηκε επηρεάστηκε στατιστικά σημαντικά από την απόχρωση της σύνθετης ρητίνης καθώς και από το είδος της συσκευής φωτοπολυμερισμού. Οι περισσότερο ανοικτές αποχρώσεις παρουσίασαν μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού. Η συσκευή φωτοπολυμερισμού Elipar 2500 παρουσίασε μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού από τις συσκευές Ledemetron και Elipar Visio.
Συμπερασματικά, το βάθος πολυμερισμού της σύνθετης ρητίνης εμφάνισε ελάττωση στα πιο σκούρα χρώματα ανεξάρτητα από τη συσκευή φωτοπολυμερισμού.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: βάθος πολυμερισμού, απόχρωση της σύνθετης ρητίνης, συσκευές φωτοπολυμερισμού