ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 4 / Η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων στα σύγχρονα πολυμερή βάσεων οδοντοστοιχιών

Η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων στα σύγχρονα πολυμερή βάσεων οδοντοστοιχιών

Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ
Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής, Τομέας Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):305-314

Ενα από τα πιο συχνά προβλήματα στη σύγχρονη οδοντιατρική πράξη είναι η αντιμετώπιση οστικών ελλειμ­μάτων της φατνιακής ακρολοφίας. Λύση στο πρόβλημα έρχεται να δώσει η σχετικά νέα τεχνική της Κατευθυνόμενης Οστικής Αναγέννησης.
Ο οδοντίατρος έχει στη διάθεσή του μια μεγάλη ποι­κιλία μοσχευμάτων αλλά και μεμβρανών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα συνθετικά υποκατάστατα οστού βρί­σκονται τα τελευταία χρόνια υπό συνεχή έρευνα, καθώς παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα ως προς τα υπόλοι­πα υλικά, όσον αφορά το κόστος, την ευκολία χειρισμού και την ποσότητα η οποία είναι περιορισμένη όταν χρησι­μοποιείται αυτομόσχευμα. Από την ομάδα αυτή ένα από τα πιο μελετημένα υλικά είναι το TCP για το οποίο αναφέ­ρονται πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη διεθνή βιβλιογραφία.
Το θειικό ασβέστιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απορροφήσιμη μεμβράνη και τα αποτελέσματα από αυτή τη χρήση του είναι, επίσης, πολύ καλά.
Το Fortoss Vital είναι ένα νέο πορώδες β – TCP υλικό μέσα σε ένα υπόστρωμα ασβεστούχου θειικού άλατος, με στοιχειομετρική αναλογία Ca/P 1,5. Αποτελεί, λοιπόν, συνδυασμό δύο ήδη γνωστών και δοκιμασμένων υλικών. Το συγκεκριμένο έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενδοοστικών περιοδοντικών βλαβών, στην εμφυτευματολογία, σε χειρουργική θεραπεία ενδοπεριοδοντικών βλα­βών, ακόμη και σε μια περίπτωση ανύψωσης ιγμορείου. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε σε τέσσερες περιπτώσεις: σε μια επέμβαση τύπου GTR, σε μία περίπτωση εμφυτευμά- των, στην πλήρωση οστικού ελλείμματος που προήλθε από αφαίρεση κύστης άνω γνάθου, και σε μια πρόσθια άνω φατνιακή οστεοτομία τύπου Coupar.
Τόσο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη βιβλιο­γραφία όσο και σε αυτές που παρουσιάζονται εδώ, η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και τα αποτελέσματα ικανοποιητικά.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: TCP, β-TCP, Θειικό Ασβέστιο, οστικά ελλείμματα