ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 4 / Η αντιμετώπιση του βατραχίου με τη μέθοδο της τροποποιημένης μαρσιποποίησης

Η αντιμετώπιση του βατραχίου με τη μέθοδο της τροποποιημένης μαρσιποποίησης

Ν. Λαζαρίδης, Λ. Ζουλούμης, Ι. Δημητρακόπουλος, Ι. Τηλαβερίδης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):229-236

Το βατράχιο είναι σπάνια, καλοήθης, κυστική αλλοίω­ση που αναπτύσσεται στο πρόσθιο τμήμα του εδάφους του στόματος. Η αιτιοπαθογένειά του σχετίζεται με κατα­κράτηση βλέννας ή εξαγγείωση σάλιου από έναν ή περισσότερους εκφορητικούς πόρους του υπογλώσσιου σιαλογόνου αδένα.

Η αντιμετώπιση του βατραχίου είναι πάντοτε χειρουρ­γική. Η απλή μαρσιποποίηση δεν είναι επαρκής γιατί συνοδεύεται σχεδόν πάντοτε από υποτροπή. Η εκπυρήνιση αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης, η οποία όμως συνοδεύεται, πάλι, από υποτροπές, αλλά και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού σε βλάβες που έχουν σημαντικό μέγεθος. Μια ικανοποιητική μέθοδος αντιμετώ­πισης του βατραχίου είναι η μαρσιποποίηση και ο πωματι­σμός του εναπομείνοντος τοιχώματος του βατραχίου με ιωδοφορμιούχο γάζα για 10-12 ημέρες. Η εγχειρητική τεχνική συνοδεύεται από ικανοποιητικά ποσοστά επιτυ­χίας.

Στην εργασία μας χρησιμοποιήσαμε την τροποποιη­μένη αυτή τεχνική της μαρσιποποίησης. Συγκεκριμένα, έγινε, αρχικά, μικρή ευθεία τομή και παροχέτευση του κυστικού υγρού, και στη συνέχεια τοποθετήθηκε γάζα ιωδοφορμίου στο εσωτερικό της κοιλότητας. Η οροφή της κύστης στη συνέχεια αφαιρέθηκε μαζί με τη γάζα και στο έδαφος της κυστικής βλάβης που απέμεινε, τοποθετήθη­κε και καθηλώθηκε νέα γάζα ιωδοφορμίου για να εξασφα­λίσει την κατά β’ σκοπό επούλωση. Η καθήλωση της γάζας έγινε με τις ουρές των ραμμάτων της συρραφής των χειλέων του βλεννογόνου και του κυστικού τοιχώμα­τος της μαρσιποποίησης. Η εν λόγω τεχνική εφαρμόσθηκε σε 8 περιπτώσεις ασθενών με βατράχιο και τα αποτελέ­σματα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν πολύ ικανοποιητικά.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βατράχιο, τροποποιημένη μαρσιποποί­ηση