ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 3 / Η αντιμετώπιση της αγκυλογλωσσίας στην παιδική ηλικία. Παρουσίαση 14 περιπτώσεων

Η αντιμετώπιση της αγκυλογλωσσίας στην παιδική ηλικία. Παρουσίαση 14 περιπτώσεων

Μ. Λαζαρίδου, Ν. Λαζαρίδης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(3):161-166

Η γλώσσα είναι ένα μυώδες όργανο που επηρεάζει το λόγο, τη θέση των δοντιών, τους περιοδοντικούς ιστούς, την κατάποση και το θηλασμό. Η αγκυλογλωσσία αποτε­λεί συγγενή κατάσταση που περιορίζει το εύρος κινήσεων της γλώσσας με αποτέλεσμα να μην επιτελούνται σωστά οι λειτουργίες της. Η αγκυλογλωσσία έχει ενοχοποιηθεί για ανωμαλίες στο θηλασμό, στην κατάποση, στην ομιλία, καθώς και για την πρόκληση ορθοδοντικών ανωμαλιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 14 κλινικές περι­πτώσεις αγκυλογλωσσίας, ο τρόπος αντιμετώπισής τους και τα αποτελέσματα τόσο στην κινητικότητα της γλώσ­σας όσο και γενικότερα στις λειτουργίες του στοματογναθικού συστήματος.
Συμπεραίνουμε ότι, εκτός από τις περιπτώσεις που ο περιορισμός της κινητικότητας της γλώσσας είναι μικρός και ο ασθενής έχει προσαρμοστεί στην κατάσταση αυτή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αγκυλογλωσσίας η εκτομή του γλωσσικού χαλινού επιλύνει πολλά από τα προβλήμα­τα που αυτή προκαλεί και θα πρέπει να διενεργείται το συντομότερο δυνατόν.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αγκυλογλωσσία, χαλινός της γλώσσας, παιδιά, αντιμετώπιση